Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Şubat birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.02.2020 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM      :

1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4- İçkili Yer Bölgesinin Tespitinin Görüşülmesi,

5-  Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nusret KAMBUR’un Dilekçesinin (Meydan Teksi  Durağı adı altına durak yeri) Görüşülmesi,

6- İmar Komisyonuna Sevk edilen Ziya İSKENDEROĞLU’nun  Gündoğdu Mahallesi 163 ada 12 Parsel İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi,

7- Kısmı Zamanlı Avukat Alımının Görüşülmesi,

8- Arif KESKİN’in Dilekçesinin Görüşülmesi,

9- Eski Mekanik Su Sayaçların Ön Ödemeli Akıllı Sayaca Çevrilmesinin Görüşülmesi.

10-Belediye İşçi Personelin Toplu Sözleşmesinin Görüşülmesi,

11- Kapanış.

Gündemin 1. Maddesi Gereği

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Hüseyin AKSU mazeret belirterek katılmadığı Ziya ŞAN ve Nurettin OKUYAN mazeret belirtmeden  katılmadığı diğer  üyelerin katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine Gereği,

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ocak 2020 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Şeref KÜÇÜK’un Artvin İli Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi F 47-A 14-C-1-D Pafta 173 ada 7 parsel imar plan değişikliği ile ilgili dilekçesinin gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem dışı söz alan Belediye Başkanı Ercan ORHAN  1620050119 vergi numarası ve 166 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı bulunan Akaryakıt istasyonu ticaret sicil kaydının   kaldırılmasının gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan  Artvin Borçka Yeniyol Mahallesi F47 -a-14-c-1-d pafta 173 ada 7 parselin bulunduğu imar adasında yaklaşık 1 dekarlık alanda yol düzenlemesine yönelik imar plan değişikliği çalışmasına esas özel şehir plancısınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin  imar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan 1620050119 vergi nolu ve 166 ticaret sicil numarasıyla  kayıtlı bulunan Borçka Belediyesi Akaryakıt Satış İstasyonunun faaliyetlerinin durdurulması ve ticaret sicil kaydının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

Zabıta Amirliğinin 06.12.2019 tarih ve 3060 sayılı yazısı ile içkili yer bölgelerinin belirlenmesi ve güncellenmesi ile ilgili yazısı meclise sunularak gereği görüşüldü.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. kısım 1. Bölüm 30. maddesi dikkate alınarak ekte krokide belirlenen Merkez Mah. PTT Cad. 107 Ada 1,2,3 numaralı Parseller,  176 Ada 1,2 numaralı parseller, 172 Ada 3,4,5,6,7 numaralı parseller, 173 Ada 3,4,5,6,7 Nolu Parsellerin  ilgili yönetmeliğin 29. maddesince İlçe Emniyet amirliğinin Güvenlik ve Asayiş yönünden görüşleri doğrultusunda içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesinde 20.01.2020 tarih 5 sayı nolu Şoförler ve Otomobilciler odasından gelen taksi durakları konulu yazısı görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde 05.11.2019 tarih 61 karar nolu ‘Merkez taksi duraklarının tahsisi ‘konulu karar şu şekilde değiştirilmiştir.  İlçemizde toplam 64 adet (T) plakalı taksi olup, Terminal Taksi Durağına 5 araç , Merkez Taksi Durağına 22 araç , Meydan  Taksi 37 araç  tahsis edilmiştir. Merkez Taksi durağının toplanma yeri Çoruh Caddesi tel köprünün yanı olup Adliye civarında 1 araç yeri ,Turist Aktarma Tesisinde 2 araç yeri  ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında 4 araçlık nöbet yeri olarak tahsis edilmesine ;

Meydan taksi durağının toplanma yeri Demokrasi Caddesi Cumhuriyet  Köprüsü  altı olup Acarlar Meslek Okulu civarında 1 araçlık, Borçka Devlet Hastanesi civarında 2 araçlık ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Halkbank’ın  karşısında 2 araçlık nöbet yeri tahsis edilmesine; gerekli çalışmaları yapmak üzere Zabıta Amirliğine gönderilmesine  Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 07.01.2020  tarih ve 5 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Ziya İSKENDEROĞLU’nun dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numaraları UİP-08900970 (1/1000 ölçekli)  ve NİP-08760634 (1/5000 ölçekli)  olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Gündoğdu mahallesi, 163 ada, 12 numaralı 137,39 m2’lik alana sahip parseli kapsamaktadır. Planlamaya konu alanın güney yönünde ayrık yapı nizamına sahip konut alanları, batı yönünde ise orman ve ağaçlık alanlar mevcuttur.

İmar planında yapılan düzenleme, bitişik yapı nizamına ait 7 kat yapılanma yüksekliği koşulundaki konut alanı kullanımı ve bu alanda zemin katlarda ticaret kullanımı yer alabilecek olup ticaret alanlarında asma kat tercih edilebilir olması şeklindedir.

Bu amaç ve gerekçelerle, Kurumumuza başvurusu yapılmış imar plan değişikliği teklifine Nurhan KOÇAL red oyu  diğer üyelerin  kabul  oyu ile İmar plan değişikliğine; Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda;   5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020/2  genelge doğrultusunda Kısmi zamanlı Avukat çalıştırılmasına, 2020 yılı Kısmi Zamanlı Avukat net ücretinin Hazine ve Maliye  Bakanlığı tarafından berilenen tavan fiyat üzerinden verilmesine,  hafta da 3 gün (Salı, Çarşamba ve Perşembe ) 2’şer saatten toplam 6 saat çalıştırılmasına, Kısmi zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesi düzenlenerek taraflar arasında imzalanmasına; İş ve İşlerin yürütülmesinde çalıştırılacak Avukatın tespitinde ve sözleşmenin imzalanmasında Borçka Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkili kılınmasına; işaretli oylama neticesinde 04.02.2020 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinde bulunan Arif KESKİN’in 21.01.2020 Tarih ve 28 Sayılı Zipline tesisi kurulması ile ilgili dilekçesinin görüşülmesine geçildi.

İlçemiz  Merkez Mahallesi Çoruh Caddesi Muratlı karayolu yol güzergahı üzerindeki köprünün hemen yanında bulunan park ve nehir karşısındaki Mülkiyeti Borçka Belediye Başkanlığına ait İsmet Acar Turizm ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan parkın yaz aylarında  turizm yoğunluğu, dinlenme alanları ve çocuk oyun alanları içerisinde bulunduğundan dolayı  Zipline tesisi kurulması talebi Meclis Üyelerinden Mehtap ŞENTÜRK, Nurhan KOÇAL, Celal KILIÇ, Mehmet YELKENCİ, Hızır GENÇTÜRK, Serdar TONYALIOĞLU (6 oy) red, Hasan GÖKDEMİR ve Hamit ATALAY (2 oy) kabul oyu kullanarak Zipline tesisinin kurulması Talebi Belediye Meclisince oy çokluğu ile red edildi.

Gündemin 9. Maddesinde yer alan su abonelerinin kullanmakta olduğu eski mekanik su sayaçlarının değiştirilerek ön ödemeli akıllı sayaca çevrilmesi ilgili konunun yapılan görüşmeler neticesinde daha önce 02.02.2016 tarih 7 sayılı  meclis kararı şu şekilde değiştirilmiştir. İlçemiz mücavir sınırları içinde kaçak su kayıplarının önlenmesi için yapılacak her yeni abone  abone devirlerinde , arızalı sayaç değişimlerinde ve mühür süreleri 10 yılı geçmiş sayaçların ön ödemeli sayaçlara çevrilmesine ,kendi rızası ile mekanik sayaçlardan ön ödemeli sayaçlara geçmek isteyenlere kartlı sayaç için belirlenecek olan tarife cetveli üzerinden ödeme yapılmasına, akıllı ön ödemeli sayaç kullanımının yaygınlaştırılması ve takibi için alınması gereken yeni kararlarda encümene yetki verilmesine ;

Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 10. Maddesine Geçildi.

Belediyemizde çalışmakta olan kadrolu işçilerin toplu sözleşme süresi 28 Şubat 2020 tarihinde sona ereceğinden  sözleşme yetkisini alan  Hizmet-İş sendikası ile Belediye kadrolu işçi personelinin toplu iş sözleşme görüşmelerini yapmak üzere Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve Gündem dışı başka konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi.04.02.2020

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window