T.c. Borçka belediye başkanlığı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

Ziyaretçi AYDINLATMA METNİ

Türkiye Cumhuriyeti Borçka Belediye Başkanlığı (“BORÇKA BELEDİYESİ“) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile https://www.borcka.bel.tr/ adresini ziyaret eden kişilerin kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

BORÇKA BELEDİYESİ, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

BORÇKA BELEDİYESİ, websitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Borçka Belediyesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Ziyaretçilere ait ve işlenen kişisel veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

İşlenen Kişisel Veri Hukuki Sebep İşleme Amaçları
Kimlik

Ad Soyad

·  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Faaliyetin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Website Üzerinden Talep ve Şikayetlerini İleten Vatandaşlar ile İletişime Geçilmesi
İletişim

E-posta adresi, Telefon numarası

İşlem Güvenliği

IP Adresi, Websitesi Giriş-Çıkış Kayıtları

BORÇKA BELEDİYESİ, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, hukuk danışmanları, mali danışmanlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilmektedir. BORÇKA BELEDİYESİ, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Ziyaretçi kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

BORÇKA BELEDİYESİ tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6.   KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da BORÇKA BELEDİYESİ sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren başvuru dilekçesi ile Merkez Mahallesi Çoruh Caddesi No:46 Borçka/Artvin adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca bilgi@borcka.bel.tr e-posta adresi veya 0(466)4151033 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip BORÇKA BELEDİYESİ 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. BORÇKA BELEDİYESİ; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BORÇKA BELEDİYESİ tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

BORÇKA BELEDİYESİ, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window