GÖREVLERİ:

Belediye Zabıtası, belediye sınırları içerisinde beldenin düzen, sağlık ve huzurunu temin ve korumak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlü belediyenin Zabıta kuvvetidir.

Belediye Zabıtası doğrudan doğruya Belediye Başkanının emri altındadır. Belediye Zabıtası hizmetlerinde süreklilik asıl olup, günün 24 saatinde Zabıta hizmeti aksatılmadan yürütülür.

Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır :

* Zabıta Müdürlüğü, kentin ana caddeleri, bulvarları ve meydanlarında düzen, sağlık ve huzurun korunması için çalışmaktadır. Zabıta Müdürlüğü, vatandaşın şikayetlerini takip ederek, şikayet hakkında tutanak tutmakta ve gerekli işlemleri yapmaktadır.

* Belediye uyarı ve yasaklarına uymayan kişiler ve işyerleri hakkında Belediye Meclisi’nce belirlenen para

cezası uygulanmaktadır.

* İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerini 10.08.2005 tarih ve 25902 Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren ruhsat yönetmeliğine göre ruhsatlandırmak.

* Çeşitli Belediye emir ve yasakları hakkında işlem yapmak.

* Umumi yerlerin temizlik ve intizamını kontrol etmek

* İşyerlerinin açılmasına izin vermek.

* Yenilecek ve içilecek şeylerin kontrolü.

* Hizmet erbabının sağlık yönünden kontrolü.

* Sınai kuruluşlarının etrafındakilerinin sağlık,huzur,rahat,ve mallarının üzerinde fena etki yapıp yapmadıklarının kontrolü.

* 394 sayılı hafta tatili gereği çalışmalar yapmak.

* İlçemizde bulunan umuma mahsus yerlerle, gıda maddesi satışı yapan işyerleri öncelikli olmak üzere, tüm işyerlerinde devamlı olarak denetim ve kontrolleri sürdürülmek.

* Şehir merkezinde ve mahallelerde gelişi güzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli ilanlar yapılarak uymayanlar ikaz edilmektedir.

* Yolda kalmış ve şehir dışına çıkması gereken fakir ve yardıma muhtaç kişiler hakkında gerekli tahkikatları yapılarak gidecekleri yerlere gönderilmektedir.

* Şehrimizde dilencilik yapan bu işi meslek haline getirmiş dilencilerle yasalar çerçevesinde mücadele edilerek önlenmeye çalışılmaktadır.

* Seyyar satıcılığı men etmek.

* Ayar ve ölçüler kanununa göre işlem yapmak.

* Belediye gelir kanununa göre izinsiz ve uygunsuz işgalleri engellemek.

* Yangın, deprem, su ve sel baskınlarında görev almak.

* Zabıta yönetmelik hükümlerinin uygulanması gibi hizmetleri vermektedir.

 

T.C.

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA AMİRLİĞİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Amirliği’nin görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönerge, Borçka Belediyesi Zabıta Amirliği’nin görev ve çalışma düzenini kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Zabıta Amirliği 5393 sayılı Belediye kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4: Bu yönergenin uygulanmasında;

Belediye : Borçka Belediyesini,

Başkan : Borçka Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Borçka Belediye Başkan Yardımcısını,

Birim : Zabıta Amirliği’ni,

Amir : Birim amirini veya amir vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere amir tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

Zabıta : Borçka Belediye Zabıtasını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: (1) Zabıta amirliği 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak Borçka Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih 5 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6: (1) Zabıta Amirliği Teşkilatı, Amir, Komiser ve Zabıta Memurları personelinden oluşur.

(2) Amirliğe bağlı olarak, Zabıta Bölge Amirliği, Seyyar Ekip Amirliği, Pazar Ekip Amirliği, Denetim Ekip Amirliği, Trafik Ekip Amirliği, Bürolar Amirliği bulunmaktadır. Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede belediye başkanı yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) Zabıta Amirliğine atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 1. a) Zabıta Amiri ve Komiseri: 04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 17. maddesi b ve c bendi hükümleri doğrultusunda atanır.
 2. b) Zabıta Memuru:04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 13,14,16. maddeleri hükümleri doğrultusunda atanır.

Amirin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: (1) Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. a) Zabıta Amirinin Görevleri:

1) Amirliği Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Amirliğin yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Amirliğin sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

6) Amirlikte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

7) Amirlik Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

8) Zabıta amirliği ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

9) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek,

10) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

11) Amirlik ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

12) Amirliğin çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgi vermek,

13) İlgili mevzuat ve bu yönerge gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

14) Amirlik işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

15) Amirliği’nin çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta  memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

17) Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek (Zabıta Amirine yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez.)

18) Zabıta Amirliğine ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,

19) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre amirliğin araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

20) Amirlik görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

21) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

22) Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlamak,

23) İlgili mevzuat ve bu yönerge gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur

 1. b) Zabıta Amirinin Yetkileri:

1) Amirliğin işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Amirliğin işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Amirlik ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Amirliğine bağlı personelin görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Amirlik emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8) Amirliğinin faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 1. c) Zabıta Amirinin Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Amirlikler ve görevleri

MADDE 9: (1) Amirlikler, Amir bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Amirlik Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 1. a) Bağlı Amirlikler:

1) Bölge Amirliği: Bölge amirliğinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü birimler aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Belediye zabıta yönergesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 2. b) Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 3. c) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

ç) Yapılan işlemlerin takibinin ve tebligatlarının ilgili kanunlar çerçevesinde neticelendirilmesini sağlamak,

 1. d) Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların ilgililere tebliğini yapmak, takibini yaparak neticelendirilmesini sağlamak,
 2. e) Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat hilafı oluşturacak şekilde dükkânının dışına (yol-meydan-yaya kaldırımı vb) noktalara teşhir ve satış amaçlı bırakılan işgallerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapmak,
 3. f) Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak,
 4. g) 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalışmalara nezaret etmek,

ğ) Statik rapor gereği yıkılması tehlike arz eden binaların nüfus ve eşyadan tahliye ederek mühür altına almak,

 1. h) Her türlü gayri yasal inşai faaliyetlere engel olmak,

ı) Mühürlenerek faaliyetten men edilen işyerlerinin kontrolünü yapmak, mührü fekki yapan ilgililer hakkında gerekli yasal yapmak.

2) Seyyar Ekip Amirliği: Seyyar Ekip Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 2. b) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,
 3. c) Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

ç) Bölge amirlikleri ve diğer ekip amirliklerinin yapmış olduğu (işgal, yıkım, tahliye vb) çalışmalara yardımcı olmak,

 1. d) İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal işlem yapmak
 2. e) İşgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak,
 3. f) Yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama yapmak,

3) Pazar Ekip Amirliği: Pazar Ekip Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 2. b) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,
 3. c) Pazar kurulan sokaklar ve çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

ç) Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,

 1. d) Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak,
 2. e) Pazar tezgâhında satışı yasak olan(cd, kitap, canlı hayvan vs.)ürünlerin satışına engel olmak ve yasal işlem yapmak,
 3. f) Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek faaliyetlerine mani olmak,
 4. g) Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri olmak,

ğ) Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını denetlemek,

 1. h) Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerin bulunmasına mani olmak,

ı) Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak

4) Denetim Ekip Amirliği: Denetim Ekip Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 2. b) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,
 3. c) İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı olmayan esnaflara yasal işlem yapmak,

ç) Sıhhi ve gayri sıhhi(2. ve 3.sınıf) işyerlerini hijyen ve belirtilen şartlara uygunluğu açısından denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerine el koymak

 1. d) İş yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek,
 2. e) Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek,
 3. f) Umuma açık eğlence ve istirahat işyerlerine izin verilmeden önce ruhsat işlemlerinin başlamasını sağlamak,
 4. g) Her türlü gıda imalatı yapan iş yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun şartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal işlem yapmak, gerekli görülen hallerde il tarım müdürlüğüne bildirmek,

ğ) İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik iş gruplarına ait işyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre denetim çalışması yapmak,

 1. h) İşyerlerinde çalışan ve sağlık muayene cüzdanı alması gereken işyerlerinin, sağlık muayene cüzdanı almalarını sağlamak,

ı) Umuma açık işyerleri ile ilgili denetim çalışması yapmak ve takip etmek,

5) Trafik Ekip Amirliği: Trafik Ekip Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 2. b) Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,
 3. c) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün ilçe genelindeki trafikle alakalı tüm çalışmalarına yardımcı olmak

ç) Kamu ve kuruluşları tarafından (itfaiye,çedaş v.b.) gelen talepler doğrultusunda çalışmalara nezaret etmek,

 1. d) İlçe genelindeki yol ve meydanlardaki uygunsuz araç parklanmaları ile tretuvar üzerinde araç işgallerine engel olmak ve gereken yasal işlemi yapmak,
 2. e) İlçe genelindeki tretuvar üzerine park geliş geçişi engelleyen araçları bulunduğu yerden alarak idarenin belirlediği yere nakletmek ve yasal işlemi yapmak,
 3. f) Belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerde trafik açısından gerekli önlemler almak,
 4. g) Okul ve hastane girişlerinde ihtiyaç halinde trafik akışı açısından gerekli düzenlemeleri yapmak, önlem almak,

ğ) Hafriyat ve diğer malzeme taşıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal işlem yapmak,

6) Bürolar Amirliği: Bürolar amirliği bünyesinde Evrak Kayıt, Harekât, İdari İşler ve Esnaf Sicil Büroları oluşturulur, büroların görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Evrak Kayıt Bürosu:

1) Evrakların kayıtlarını yapmak ve ilgili birime havalesini sağlamak,

2) Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

3) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,

 1. b) Harekât Bürosu:

1) Belediye tembih ve yasaklarına aykırı davranmalara tutulan zabıtların kaydedilmesi, kararların infazı için ilgili birime yazı yazılması, maktu ceza işlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,

2) Ekiplere ait vukuat defteri ve hizmet vesikalarını hazırlamak, takibini yapmak,

3) Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

4) Amirliğin faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,

 1. c) İdari İşler Bürosu:

1) Amirlik demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

2) Amirliğe ait genel arşivi düzenleme ve takibini yapmak

3) Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

4) Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

5) Belediye zabıtasının memur melbusatlarının teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

6) 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında, Zabıta destek personeli istihdam etmek için ihale işlemleri konusunda çalışma yapmak,

7) Zabıta destek personelinin izin, rapor v.b. iş ve işlemlerini takip etmek,

8) Araçların sevkiyatı ve kullanımının takibini yapmak,

 1. d) Esnaf Sicil Bürosu:

1) Semt pazarlarındaki esnafların tezgâh kurma belgelerini düzenlemek, sicil bilgileri ile ilgili dosyalama yapmak

2) Pazarcıların tezgâh kurma belge ücretlerinin tahakkuk ve tahsilâtlarının takibini yapmak

3) Pazarlardaki isim ve yer değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak

4) Seyyar, dükkân önü ve mevsimlik işgallerle ilgili düzenleme yapmak, tahakkuk ve tahsilât işgallerinin takibini yapmak

 1. b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Amirlik emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 10: (1) Zabıta Amirliğindeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Görevin kabulü: Amirliğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
 2. b) Görevin planlanması: Zabıta Amirliğindeki çalışmalar, amir tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
 3. c) Görevin İcrası: Zabıta Amirliği tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11:

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

 1. a) Zabıta Amirliği ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Amir tarafından sağlanır.
 2. b) Zabıta Amirliğine gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Amirlik makamına verilir.
 3. c) Zabıta Amiri dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili amirliklere iletir.

ç) Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Zabıta Amirliği, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalar, sorumlu personel, amirin parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

MADDE 12:

 1. a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
 2. b) Zabıta Amiri; Amirliğin tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Disiplin Cezaları

MADDE 13: (1) Zabıta Amirliği çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede yer almayan hususlar

MADDE 14: (1) İş bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 15: (1) Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16: (1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window