T.C.
BORÇKA BELEDİYESİ
VETERİNER HEKİMİNİN
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Veteriner Hekimliğinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Veteriner Hekimliğindeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak
MADDE 3 – (1) Borçka Belediye Meclisinin 06/05/2014 tarih ve 5 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan Veteriner Hekimliğine ait bu yönerge; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Belediye: Borçka Belediyesi’ni,
b) Başkanlık: Borçka Belediye Başkanlığı’nı,
c) Hekimlik: Veteriner Hekimliğini,
d) Yönerge: Veteriner Hekimliği Görev ve Çalışma Yönergesini ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Hekimliğin görevleri
MADDE 5 – (1) Başıboş sokak hayvanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.
(2) Isırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.
(3) Kümes ve ahır şikayetlerini zabıta Amiri ile beraber değerlendirmek.
(4) Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için mevzuatın ön gördüğü çalışmaları yapmak.
(5) Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.
(6) Belediye sınırları içinden sevk edilen  hayvansal kökenli, gıda ve mamul MADDE için, kesim raporu düzenlemek.
(7) Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında gerektiğinde dezenfekte ilaçlama işlemlerini yapmak.
(8) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.
(9) Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak.
(10)Kaçak et kesim şikayetlerini Zabıta Amiri ile değerlendirmek.
Yetkisi
MADDE 6 – (1) Veteriner Hekim, bu yönergede sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. .

Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 7 – (1) Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak.
(2) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanlara aşı, muayene ve tedavi işlemlerini yapmak.
(3) Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.
(4) Isırma vakalarında barınağa getirilen hayvanın kuduz tespitini yapmak, kuduz bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek.
(5) Hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini yapmak
(6) Ahır şikayetlerinde şikayetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak.
(7) Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetlerini yapmak
(8) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
(9) Üstü; direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre karşı sorumludur.
Memurların (Zabıta) görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 8 – (1) İl sınırları içerisinde veterinerliğe gelen kümes hayvanı ve ahırlarla ilgili şikayetleri denetlemek.
(2)Gıda üreten ve satan işyerlerinin denetlenmesine katılmak.
(3) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
Sokak hayvanları toplama ekibinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 9 – (1) Şikayete konu olan başıboş köpekleri barınağa toplamak
(2) Isırma olaylarında ısıran köpeği canlı yakalayıp müşahedeye almak.
(3) Mücavir alanda gerekli çalışmaları yapmak
(4) Barınaktaki hayvanların yiyecek ve içeceğini hazırlamak ve hayvanlara vermek.
(5) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
(6) Barınakta bekçilik hizmetlerini yapmak.
(7) Barınaktaki hayvanların bakım,beslenme ve barınağın temizlik işlerini yapmak.
(8) Veteriner Hekime yardım etmek.
(9) Müdürlüğün belirlediği tek tip kıyafet giymek ve yaka kartı takmak.
İlaçlama elemanının görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE10- (1) Halk sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve kemiricilere karşı açık alanlarda ilaçlama hizmeti yapmak.
(2) Okul, cami ,kuran kursları devlet dairelerini gerekli durumlarda ilaçlamak.
(3) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
Büro elemanının görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE11 – (1) Birimine gelen evrakları teslim alır, sınıflandırır ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.
(2) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.
(3) Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapar ve gerekli, süre içerisinde arşivde saklar

(4) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak

(5) Üstlerinden aldığı emir ve diğer görevleri yerine getirmek.
Hayvan Sağlığı Ve Genel Sağlıkla İlgili Önlemler :
MADDE 12 – (1) Bulaşıcı, salgın hayvan hastalıkları yönünde gerekli önlemleri almak. Gerektiğinde Hükümet Veteriner Örgütü ile beraber çalışmak.
(2) Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonoz) savaşmak; gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak veya aldırmak. Hükümet Veterineri ile veya sağlık örgütü ile beraber çalışmak.
(3) Salgın hastalıkların görülmesi anında gerekli ve geçerli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.
(4) Belediye sınırları içindeki hayvan topluluklarını Pazar, panayır vb. yerlerin denetimlerini sürdürmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.
(5) Hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili 3161 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcra Yasası, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunlarının uygulanmasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak.
Doğrudan İnsan Sağlığı İle İlgili Önlemler
MADDE 13- (1) Tüm hayvansal ürünleri (kara ve deniz) insan sağlığına zararlı etkenlerden arındırılması zoonoz hastalıklardan temizlenmesi için gerekli önlemleri almak veya alınmasına yardımcı olmak.
(2) Yasaya göre kurulmuş bulunan hayvansal ürünlerle Balık satış noktalarında gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,denetim ve uyarılarını yapmak.
(3) Pastırma, sucuk, sosis, kavurma, salam, balık, su ürünlerinin vb. et ve et ürünlerinin sağlık ve kalite kontrollerinin denetlenmesini ve buna benzer yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 14 – (1) Veterinerlik dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon sağlanır.
(2) Veterinerliğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Başkan veya ilgili Başkan Yardımcısına iletilir.

(3) Bu Yönergede adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(4) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 15 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
(2) Veterinerliğin, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) İşbu yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu yönerge hükümleri; Borçka Belediye Başkanının imzalamazı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window