Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ocak Ayı Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.01.2023 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ocak Ayı Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.01.2023 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Denetim Komisyonu Seçiminin Görüşülmesi,

4- 2023 Çalışma Programının Görüşülmesi,

5- İtfaiye ve Zabıta Amirliğinde Bulunan Memur Personelin Maktu Ücretinin Görüşülmesi,

6- Belediye İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine Yetki Verilmesinin Görüşülmesi,

7- Zabıta Personeli Alımının Görüşülmesi

8- Sözleşmeli Personel Alımının Görüşülmesi,

9- Kısmi Sözleşmeli Personel Alımının Görüşülmesi,

10- 151 Ada 10 Parsel İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi,

11- Karçal Dergisinin Fiyat Belirlenmesinin Görüşülmesi,

12- Yoldan İhdastan Oluşan 143 Ada 59A Parsel Arsa Satışının Görüşülmesi,

13- Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

 

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Ziya ŞAN’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı,diğer üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Aralık 2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

 

2022 Yılı Belediye gelir ve giderleri denetlemek üzere 5393 Sayılı kanunun 25. maddesi göre gizli oy açık tasnif şeklinde gerçekleştirilen oylama sonucunda; Hüseyin AKSU 11 oy, Nurhan KOÇAL 10 oy, Nusret YILDIZ 11 oy, Mehap ŞENTÜRK’ün 1 oy aldığı görülerek Hüseyin AKSU, Nurhan KOÇAL, ve Nusret YILDIZ’ın 2023 yılı  Denetim Komisyonuna  seçildikleri görüldü.

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.

 

Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2023 Yılı Belediye çalışma programı 7 Maddeden ibaret olup, maddeler üzerinde görüşmeler neticesinde .

1- İlçemizde  devam etmekte olan İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu altyapısının tamamlanması,

2- Terminal mevkiinde İlçemiz sosyoekonomik alt yapısını geliştirmek kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla Çoruh Nehri kıyısında bisiklet yolu yapım işinin tamamlanması,

3- Altyapı çalışması tamamlandıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ,Meydan düzenleme çalışması ile üst yapının düzenlenmesi,

4- Altyapı çalışmasının tamamlandığı cadde, sokak ve mahallelerde üst yapının da tamamlanması.

5- Kreş Yapımı,

6- Aksu Mahallesinde ihalesi yapılan Asma Köprünün tamamlanması ,

7- Üst Yapısı Tamamlanan Yerlerde Peyzaj Çalışmalarının tamamlanması.

 

Maddeler halinde oylanan   2023 yılı çalışma programının  uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

 

5393 Sayılı Kanunun Zabıta görev ve yetkileri başlıklı 51. Maddesi belirtilen görevleri yerine getirmede 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında belirtilen mesai kavramına bağlı kalınmadan günün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeleri sebebiyle 2023 Bütçe Kanunu K cetvelinde alt ve üst sınırı belirtilen fazla çalışma  maktu mesai ücretinin tespiti Belediye meclisinde görüşe açıldı. 2023 yılı İtfaiye ve Zabıta Memuru  görevlilerine Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu üst sınırdan maktu mesai ücretinin 765.00 (Yediyüzaltmişbeş) TL verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. maddesine geçildi.

 

Belediyemiz İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinin  iş ve işlemlerini yürütmesi için, Belediye Başkanı Ercan ORHAN ve Mali İşler Müdür V. Hasan ÖZBAŞ’ın yetkilendirilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. maddesine geçildi.

 

Belediyemiz birimlerindeki memur  ihtiyacına karşılamak için, 19615418230 T.C. Kimlik nolu Şafak KÖSE ‘nin Belediyemizde boş bulunan G.İ.H sınıfı 7. derecede boş bulunan  memuru kadrosunda işe alınması için Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a yetki verilmesine ;

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8. maddesine geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda,  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 4. fıkrası gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için   ücret tavanları” konulu Genelgesi kapsamında ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;

Yukarıda belirtilen kanun ve genelge doğrultusunda; 2023 yılında 1 adet Jeoloji Mühendisi,1 adet Ziraat Yüksek Mühendisi,1 adet Çevre Mühendisi  1 Adet Ekonomist, 1 Adet Elektrik Teknikeri,  olmak üzere 5 kisi tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olup,Özlem KOÇ, Tuğçe DİKBAŞ , Esin GONCAL, Seher USTABAŞ ve Memduh Mete KURTULUŞ’ un  tam zamanlı sözleşmeli olarak tekrar çalıştırılmasına,

 

TAM ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRETLERİ

Sıra No SINIFI KADRO UNVANI ADEDİ ÜCRET
1 T.H Jeoloji Mühendisi 1 8507.00 TL
2 T.H Ziraat Yüksek Mühendisi 1 8507.00 TL
3 T.H Çevre Mühendisi 1 8507.00 TL
4 T.H Ekonomist 1 8507.00. TL
5 T.H Elektrik Teknikeri 1 8507.00 TL

 

2023 yılı için yukarıdaki tabloda belirtilen ücretin uygulanmasına Belediye Meclisinin 03.01.2023 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 9. maddesine geçildi.,

 

Gündeme alınan, Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda;   5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve  Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için   ücret tavanları” konulu Genelge kapsamında ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;  Genelge doğrultusunda Kısmi zamanlı Veteriner Hekim ve Avukat  çalıştırılmasına, 2023 yılı Kısmi Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin Hazine ve Maliye  Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden verilmesine,  hafta da 3 gün , 2’er saat  Veteriner Hekim Esat AVCIOĞLU ve Avukat Neslişah ŞENTÜRK’ün  kısmi zamanlı çalıştırılması;

 

Oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 10. maddesine geçildi.

Belediye Meclisince 06.12.2022  tarih ve 56 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Artvin İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 24731 sayılı  yazısına  istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numarası  UİP-081000784 (1/1000 ölçekli uygulama imar planı), NİP-081000786 (1/5000 ölçekli nazım imar planı) olan ve Burcu İNAL YAZICI tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırlarında bulunan, mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait olan151 ada, 10 numaralı parselde 2.497,57 metrekarelik alanı kapsamaktadır. Mevcut  imar planına göre ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak planlanmıştır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle aynı karayoluna sınır olan imar adaları ile uyumlu olacak şekilde ve Borçka ilçesinin hizmet sektörü bazında ihtiyaçları gözetilerek yweniden tasarlanmıştır. Mevcut fonksiyonu ”Resmi Kurum Alanı” olan kullanım ”Otel Alanı” olarak değiştirilmiştir.Yapılaşma koşulları ise Emsal: 0.50 , Yen çok:15.50 metre olarak tasarlanmıştır. Yapı yaklaşma mesafeleri ise ilgili kurum tarafından belirlenecektir. Doğu kısmında Çoruh Nehri’ne paralel olacak şekilde ”Rekreasyon Alanı” tasarlanmıştır. Bu alan içerisinde ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yürüyüş yolları ve farklı park kullanımları tasarlanabilir ve bu konuda ilgili kurumun yetkili kılınmasına;

1/1000 Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-081000784 olan) ve 1/5000 Nazım İmar Planı (Plan İşlem Numarası NİP-01000786 olan) plan değişikliği teklifi Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Meclisince komisyon raporu oylamaya sunuldu, oylama sonucu Mehmet YELKENCİ, Nurhan KOÇAL, Hamit ATALAY, Hüseyin AKSU’nun red oyu verdiği, diğer  üyelerin kabul oyu verdiği görülerek İmar Komisyonu raporu;

Oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Gündemin 11. maddesine geçildi

 

Belediyemiz tarafından çıkarılan coğrafi kültürel yayın mahiyetli  Karçal Dergisinin satış Bedelinin K.D.V.dahil 30.00 TL olarak belirlenmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 12. maddesine geçildi.

 

Firdevs Ebru YILMAZ ve hissederlarının  25.11.2022 Tarih ve 1716 Sayılı Belediye Meclisine  havale edilen dilekçesinin görüşülmesi sonucu; Borçka İlçe sınırları içinde bulunan  Merkez Mahallesi F47a-14c-1b Pafta 143 Ada 59A parsel , 34,51 m2  yoldan ihdastan oluşan Belediye Başkanlığına ait arsanın hisse sahibi Firdevs Ebru YILMAZ,Nevim ŞUBAŞ, Esra SUBAŞ ve İsmail KARACAN’a  fiyat tespit komisyonu tarafından   belirlenecek m2 birim fiyatı üzerinden, satışın yapılmasına;

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window