Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ocak birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 08.01.2019 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – Denetim Komisyonu Seçimi,

5 – Zabıta ve İtfaiye Personeline verilecek Maktu Ücretin Görüşülmesi,

6 – İktisadı ve Sosyal Tesis İşletmesi Giderlerine Kullanılmak üzere Belediye Hesaplarından Para Aktarılmasının Görüşülmesi.

7 – 222 ada 36 parsel 11,86 M2 Yoldan İhdastan  Oluşan Arsa Satışının Görüşülmesi.

8 – Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Resul ŞENTÜRK,  Ziver YILMAZ ‘ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadıkları  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Aralık 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi. .

2018  Yılı Belediye gelir ve giderleri denetlemek üzere seçilmesi gereken  3 kişilik denetim komisyon üyeliğine   Nusret YILDIZ, Hüseyin ÇAKIR ve Hikmet CARTI’ nın  aday olduğu  oylama  gizli oy açık tasnif şeklinde yapıldı. Oylama sonucu;  Nusret YILDIZ 10  (on) oy, Hüseyin ÇAKIR 10 (on) oy, Hikmet CARTI 10 (on) oy alarak 2018 yılı denetim komisyon üyeliklerine  Nusret YILDIZ, Hüseyin ÇAKIR, ve Hikmet CARTİ seçildikleri görüldü.

5393 Sayılı Kanunun Zabıta görev ve yetkileri başlıklı 51. Maddesi belirtilen görevleri yerine getirmede 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında belirtilen mesai kavramına bağlı kalınmadan günün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeleri sebebiyle 2018 Bütçe Kanunu K cetvelinde alt ve üst sınırı belirtilen fazla çalışma  maktu mesai ücretinin tespiti Belediye meclisinde görüşe açıldı. 2019 yılı itfaiye ve zabıta memuru  görevlilerine  Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu üst sınırdan maktu mesai ücretinin verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz İktisadı ve Sosyal Tesis İşletmesinde  personel ve işletme giderlerinde kullanılmak üzere Belediye hesaplarından  500.000,00 TL İktisadı ve Sosyal Tesis İşletme  hesabına aktarılmasına;

Belediye Meclisine oy birliği ile karar verildi.

İlçemiz halkından Ziya GEDİK’ ın   dilekçelerinin görüşülmesi  sonucunda Yeniyol Mahallesi 222 Ada 36 Parselde yoldan ihdastan oluşan toplam 11.86 m2 arsanın fiyat   tespit komisyonu belirleyeceği  m2  birim fiyatından   büyük hisse sahibine satılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı konuşulacak başka konu kalmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN  kısa  teşekkür konuşması yaparak toplantı sona erdi. 08.01.2018

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window