Borçka Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 02.05.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 –  Açılış ve Yoklama,

2 –  Saygı Duruşu,

3 –  Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 –  2016 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

5 – JCB İş Makinesinin Alımı,

6-   İmar Komisyonuna havale edilen Erdinç YAVUZ  ve Celal ALPARSLAN ve Hissedarlarının İmarla İlgili Konuların Görüşülmesi.

7 –  157 Ada 5-17 Parsel Yoldan İhdastan Oluşan Arsaların Satışı,

8 –  Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Ziver YILMAZ mazeret belirterek  katılmadığı diğer  üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Nisan 2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Belediye Mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda tarihi, kültürel ve doğal değerlere uygun kaliteli  bir mimari ve fiziksel  çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla mimari estetik kurul kurulmasının gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Belediye meclisince gündeme alınan  3194 Sayılı Yasanın 1 ve 21. Maddeleri, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesi (b) bendi maddelerdeki esaslara dayanılarak    Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki alanlarda tarihi, kültürel ve doğal değerlere uygun kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamak amacıyla Mimari  Estetik Kurulu kurulmasına, Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

NİSAN 2017 birleşiminde Encümene Havale edilen 2016 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

GİDER KESİN HESABININ:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 724..517,04 TL ödenek karşılığında 626.531.86 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde  bütçe ile verilen 202.819,30 TL ödenek karşılığında 91.644,92 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu  Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 470.130,26 TL ödenek karşılığında 410.889,41 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 322.545,74 TL ödenek karşılığında 276.557,35 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 16.779.987,66 TL ödenek karşılığında 12.973.196,71 TL harcama yapıldığı,

Encümen karar gereği ödenekler arası aktarma yapıldığı görülmüştür. Buna göre 2016 yılı gider kesin hesabının toplamı  10.000.000.00 TL olarak gerçekleşmiş olup  4.121.179,75TL ödenek kullanılmayıp iptal edildiği, yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizden meydana gelen artışlar nedeniyle Meclis kararı gereği  ek bütçe yapılarak Bütçemiz 18.500.000,00 TL ye yükseltilmiştir.

 

GELİR KESİN HESABININ:

01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 410.677,05 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 289.061,90 TL Tahsil  edildiği,

01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile 47.552,44 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 213.899,13 TL tahsil edildiği,

01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 396.268,39 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 202.745,22 TL tahsil edildiği,

01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 3.183,48 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında  tahsilat edilmediği,

03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 890.210,57 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 790.958,32 TL tahsil edildiği,

03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 476.102,70 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 491.829,98 TL tahsil edildiğiı,

03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  bölümüne bütçe ile tahmin edilmeyen gelirler karşılığında 2.534,74 TL tahsil edildiği,

04-02 Merkez yönetim bütçesinde dail idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 127.338,75 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

04-04 Kurumlardan  ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 26.282,73 TL tahmin edilen gelirler karşılığında 366.390,00 tahsil edildiği,

05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 1.912.00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 399.538,74 tahsil edildiği,

05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 5.473.650,82 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 5.276.959,15 TL tahsil edildiği,

05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 154.461,08 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne  120.720,07 TL tahsil edildiği.

05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 9.559,97 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 8.659.370,54  tahsil edildiği,

06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 1.875.335,97 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil elde edilmediği,

06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 95.038,01 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 12.426,04 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

Buna göre 2016 yılı gelir kesin hesabının toplamı 16.814.007,79 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 94 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2016 yılı kesin hesaplar cetvellerinin Encümenin hazırladığı rapor doğrultusunda; Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

İlçemizde altyapı yapım  çalışmaları ihale aşamasında olması ve Belediyemizin’de  üst yapı yapılması planlandığından iş makinelerin yetersiz olması nedeniyle  Belediye  Fen İşleri Servisinde kullanılmak üzere 1 adet  JCB İş makinesinin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. maddesine  geçildi.

Belediye Meclisince 04.04.2017 Tarih ve 20 Sayılı Meclis Karar ile İmar Komsiyonuna sevk edilen Celal ALPARSLAN, Avni ATAN-ÖzerYILDIRIM, Rafet ALPARSLAN, Sefer ALPARSLAN, Aynur GENÇ  MISIRLIOĞLU ve  Cavıt KESKİNKURT’un dilekçeleri  imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan İşlem Numarası UİP-6830,3 olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan Artvin ili, Borçka ilçesi, Yeniyol mahallesi, 194 ada , 17 parsel ve çevresine ait plan değişikliği çalışması 0,65 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu olan planlama alanı, kentsel merkez alanına kuzey yönden yaklaşık 500m mesafede ve Çoruh nehrinin hemen kuzeyinde ve nehre yaklaşık 100m mesafede yer almaktadır. Dağ yamacının güney eteğinde yer alıp orta eğim sınıfına sahip olan, planlama alanı ve kuzey kesimi genel olarak yapılaşma harici durumdadır. Ayrık nizamı 6 kat yapılanma yüksekliği yapılaşma koşullarına sahip olan konut alanı kullanımında yer almaktadır. Planlama alanı yakın çevresi mevcut imar planında genel olarak gelişme ve meskun konut alanları ile çevrilidir. Planlama alanının doğusunda ilköğretim okulu alanı, batısında ise park alanı mevcuttur. Alan kuzey ve güney yönlerden 10m genişliğindeki taşıt yollarıyla, doğu ve batı yönlerden 7m genişliğindeki yaya yollarıyla çevrelenmektedir.Planlama alanını oluşturan 194 ada, 17 persel ve çevresi, mevcut imar planında 51200-51140-51240-51160 yatay, 48980-48980-49080-49120 dikey koordinatları arasında 1/1000 ölçekli 50-L-1B imar paftasında bulunmaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, 194 adanın mevcut imar planında yer alan konut alanı kullanımı, imar planı sınırlarında yer alan bölümü itibariyle, yalnızca A-6 olarak düzenlenmiş olup, parsel büyüklükleri nedeniyle optimum yapı alanı oluşturulabilmesi durumu dikkate alınarak, taban alanına ait 0.30 yapı yoğunluğu değeri sınırlandırması kaldırılmıştır.Yapı yaklaşma sınırları dahilinde, genel imar koşullarına uygun olarak en fazla taban alanı katsayısının Taks:0.40 olması öngörülmektedir. Yapı adası hatları genel olarak korunmuş olup, uygulamanın gerektirdiği yönde, kadastral ve imar hattı uyumunun sağlanması yönünde 1-2 m2yi geçmeyen düzeltmeler yapılmıştır.

Planlama alanında, yakın çevredeki yapılaşmalara benzer şekilde, mahalle ölçeğinde ihtiyaç duyulacak günlük temel ticari faaliyetlere yönelik olarak zemin katlarda yer alan tercihli ticaret alanı kullanımı devam ettirilebilecektir.

Plan notlarında yer alan maddeye göre; 10m’lik taşıt yollarına cepheli parsellerde, konut alanı kullanımına ilave olarak tercihen ticaret kullanımı yer alabilecek olup, zemin katı ticaret olan bu alanlarda asma kat yapılabilir. Ticaret alanı kullanımın tercih edilmeyerek, tümüyle konut olarak inşa edilecek yapılarda, tercihli persellerinde yer alan yapıların sahip olacağı gabariye genel uygunluğun sağlanması amacıyla 100 m2 ortalama konut büyüklüğü esas alınarak oluşacak konut sayısı aşılmamak üzere, 1 kat ilavesi yapılmasına; Belediye Meclisince  oy birliği ile karar verildi.

04.04.2017 Tarihinde İmar komisyonuna sunulan Mülkiyeti Ali YAVUZ’a ait olup Erdinç Müjdat YAVUZ’un talebi üzerine noter onaylı mirasçılık belgeleri çıkartılmış bulunan ve yanından belediye tarafından yapılan yolun geçtiği, ilçemiz Yeniyol mahallesi,179 ada, 2 parselde yer alan taşınmazın tapudaki yüzölçümünün 431,51 m2 ve kadastrodaki yüzölçümünün 427,54 m2 olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın yanından geçen yolun araziyi etkileyecek şekilde üzerinden geçmesi gibi bir durumun olmadığı görülmüştür.  Söz konusu taşınmaz hakkında  Erdinç Müjdat YAVUZ’un bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

İlçemiz halkından Kolçaklar İnş. Nak. Ör.Ür.San.Tic.Ltde Şti  adına Ferat KOLÇAK ile Yaşar Ermiş ve Hissedarlarının  dilekçelerinin görüşülmesi  sonucunda Gündoğdu Mahallesi 157 Ada 5 ve 17 Parselde yoldan ihdastan oluşan toplam 19.83 m2 arsanın fiyat   tespit komisyonu belirleyeceği  m2  birim fiyatından   büyük hisse sahiplerine satılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı konuşulacak başka konu kalmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN  kısa  teşekkür konuşması yaparak toplantı sona erdi. 02.05.2017

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window