Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Kasım birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.11.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2018 Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi,

5 – İmar Komisyonuna sevk edilen Trafo Yerleri Amaçlı imar plan değişikliğin  görüşülmesi,

6 – İmar komisyonuna sevk edilen Yeniyol Mahallesi 194 Ada 24 Parsel taşınmazın imar plan değişikliğinin görüşülmesi,

7-  Merkez Taksi Başkanı Erol YILMAZTÜRK tarafından verilen dilekçenin görüşülmesi (Pazar yerinde 3  taksi durabilecek durak tahsisi)

8-  Sosyal Sorumluluk projelerin görüşülmesi,

9-  Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Ziver YILMAZ ve Atila SAV  mazeret belirtmeden  katılmadıkları,  diğer  üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ekim  2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 4. Maddesine geçildi.2018 Mali yılı  Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e , Meclis tarafından Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilen bütçe tasarısının plan ve bütçe  komisyonca  rapor haline getirilip meclise sunulan 2018 yılı bütçe tasarısı maddeler halinde görüşülüp, her madde için ayrı ayrı oylama sonucu;

 

2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ’NE

46-08-07-02 Özel Kalem Müdürlüğü birimi için: Personel giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu pirim giderleri mal ve Hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 670.230,00.TL

31 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Birimi için: Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu pirim giderleri mal ve hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 119.540,58. TL

32-01 Mali İşler Müdürlüğü biriminin genel kamu hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 408.469,54.TL

34 Zabıta Amirliği birimi için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 304.560,00 TL

39-1 Fen İşleri Müdürlüğü biriminin genel kurum hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 8.497.198,88. TL

Toplam            9.999.999,00.TL ödenek konulduğu görüldü.

 

2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ’NE

01- Vergi gelirleri’nin;

02-Mülkiyet üzerinde alınan vergiler bölümüne                                             329.846,77.TL

03-Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bölümüne                                     195.000,00.TL

06-Belediye harçlar bölümüne                                                                       205.172,15.TL

09-Başka yerde sınıflandırılmayan bölümüne                                                    3.278,98.TL

03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

01-Mal ve Hizmet satış gelirleri                                                                      844.894,34.TL

06-Kira gelirleri                                                                                               414.923,38.TL

09-Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                                                               5.000,00.TL

04-Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

02-Merkezi yönetim bütçesine dail idarelerden alınan bağış ve yard              10.000,00.TL

04-Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar                              165.738,21.TL

05-Diğer gelirler

01-Faiz gelirleri bölümüne                                                                              251.969,36.TL

02-Kışı ve kurumlardan alınan paylar                                                       5.550.116,86.TL

03-Para cezaları bölümüne                                                                            117.938,72.TL

09-Diğer çeşitli gelirler                                                                                    167.207,70.TL

06-Sermaye Gelirleri

01-Taşınmaz satış gelirleri                                                                          1.628.224,56.TL

02-Taşınır satış gelirleri                                                                                    97.889,15.TL

08-Alacaklardan tahsilat

01-Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne                                                       12.798,82.TL

olmak üzere toplam 9.999.999,00. TL gelir tahmini öngörüldüğü anlaşıldı.

Gelirler bütçe üzerindeki görüşmeler incelemeler ve tespitlerden sonra her maddeler  için ayrı ayrı  yapılan oylama sonucunda 2018 yılı gelir bütçesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2018 Mali yılı bütçesinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda 9.999.999,00.TL gider, 9.999.999,00.TL gelir olmak üzere tahmin edilen Borçka Belediyesi 2018 Mali Yılı bütçesi’nin kabulüne ve 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında uygulanmasına, Gelir bütçesinin oluşturan gelir türlerinin 2018 yılı rayiçlerine ilişkin ayrı bir cetvel hazırlanarak Bütçeye eklenmesine ve birlikte uygulanmasına: Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 07.11.2017 tarihli birleşimde oy birliği  ile  kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri Belediye  Başkanı Aslan ATAN’ın 2018 Mali yılı bütçesinin Milletimize ve Belediyemize hayırlı olması dileğiyle bütçe konuşması sona erdi. 07.11.2017

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 03.10.2017 Tarih ve 46 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Artvin İl Müdürlüğünün dilekçesi ile imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda ;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan İşlem Numarası UİP-6830,5 olan ve Uğur AYDEMİR tarafından düzenlenmiş olan Artvin ili, Borçka ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1/1000 ölçekli, F47A14D3B pafta, 156 ada, 16 numaralı parselde trafo yerinin belirlenmesine konu alanı kapsamaktadır. Planlama alanı; Örnek Site caddesinin batısında yer almakta olup trafo yeri, şehir merkezine yaklaşık 1,5 km. mesafede yer almaktadır. Alanın doğusunda  Çoruh Nehri bulunmaktadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planında F47A14D3B paftada bulunan trafo yerinin belirlenmesine yönelik plan çalışması yapılan planda ‘Konut Alanı’nda yer almaktadır. Önerilen trafo yerinin çevresindeki yapı adalarının yapılaşma koşulları ayrık nizam 7 kat, Taks:0,30 Kaks:2,10 ‘dur. Çevresinde benzer yapılaşma koşulu getirilmiş yüksek katlı konut alanları ve askeri alan olarak ayrılmış alanlar bulunmaktadır. Ayrıca trafo yeri bu alanlara hizmet edebilecek uygun konumda belirlenmiştir. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin çevrenin artan güç ihtiyacını karşılamaya yönelik sistemin normal düzeyde çalışabilmesi amacıyla 1 adet trafo merkezi tesis edilmesi gerekmekte olup 40,80 m2’lik alanda TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına trafo yeri belirlenmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında ;’İmar  planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’ Bendine istinaden plan değişikliği teklifinin kabul edilmesine; Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan İşlem Numarası UİP-6830,6 olan ve Uğur AYDEMİR tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı, Artvin ili, Borçka ilçesi, Aksu mahallesi, 1/1000 ölçekli, F47A14C4D pafta, 135 ada, 6 numaralı parselde trafo yerinin belirlenmesine konu alanı kapsamaktadır. Söz konusu yerin Hazine’ye ait olması nedeniyle 24.10.2017 tarih ve 3076 sayılı yazı ile ilgili kurumdan görüş istenmiş ancak Aksu mahallesindeki trafo yeri ile ilgili görüş Belediyemize intikal etmediğinden  plan değişikliği teklifinin ilerki tarihe ertelenmesine; Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 03.10.2017 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Özer YILDIRIM ve Avni ATAN ‘ın dilekçelerine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan İşlem Numarası UİP-6830,4 olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan Artvin ili, Borçka ilçesi, Yeniyol mahallesi, 194 ada, 24 numaralı parsele ait plan değişikliği çalışması 0,2 hektarlık alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu olan planlama alanı, kentsel merkez alanına kuzey yönden yaklaşık 500m mesafede ve Çoruh Nehrinin hemen kuzeyinde ve nehre yaklaşık 100m mesafede yer almaktadır.Dağ yamacının güney eteğinde yer alıp orta eğim sınıfına sahip olan, planlama alanı  ve kuzey kesimin genel olarak yapılaşma harici durumdadır. 194 ada 24 nolu parsel, 20 ve 23 nolu parsellerin birleşmesiyle oluşmuş olup toplam nihai parsel 2055 m2’ dir. Mevcut imar planında ayrık nizam 6 kat yapılanma yüksekliği yapılaşma koşullarına sahip olan konut alanı kullanımında yer almakta olup %40 inşaat alanına sahiptir. Planlama alanı yakın çevresi mevcut imar planında genel olarak gelişme ve meskun konut alanları ile çevrilidir. Alan kuzey ve güney yönlerden 10m genişliğindeki taşıt yollarıyla, batı yönden 7m genişliğindeki yaya yoluyla çevrelenmektedir. Planlama alanını oluşturan 194 ada 24 nolu parsel, kuzey yöndeki 10m ‘lik taşıt yolundan kot almaktadır. Parsel mevcut imar planında 51196-51192-51153-51149 yatay, 49017-48985-48984-49040 dikey koordinatları arasında 1/1000 ölçekli 50-L-1B imar paftasında bulunmaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, genel arazi yapısının tomografik koşulları zeminin aşırı eğimli durumu ve benzer sebeplerle yapılaşmaya müsait arazi miktarının sınırlı oluşu, imar planında yol(+0,00) kotu altında açığa çıkan katların iskana yönelik olarak kullanılmasını mümkün ve gerekli kılmaktadır. Buradan hareketle mevcut imar planı koşullarının da imkan verdiği şekliyle(+0,00) kotu altında oluşan mevcut kat alanları miktarı dikkate alındığında, mevcut imar planına göre sahip olunan toplam inşaat alanının altında bir yapılaşmaya gidilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda nihai büyüklüğü 2055 m2 ‘ye ulaşann parsel alanında tek yapı kitlesi oluşturulması ve bu yapıya ait ölçülerin mevcut imar planında sahip olunan inşaat yoğunluğunu aşmayacak şekilde 14m*41m taban alanı ebatlarında önerilmiştir. Tek yapı kitlesi önerilmesi, mevcut parselin üst ve alt kotları arasında sağlıklı ve ulaşılabilir yapılaşmayı mümkün kılmayacak şekildeki yükselti farklarının varlığı ve Borçka ilçesinde mevcutta var olan benzer yapı yüksekliğine sahip binalar dikkate alınarak 14 kat yapılanma yüksekliğinin üst sınır olarak belirlenmesine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi.

12.10.2017 Tarihli 331 Sayılı  Meclis havale edilen Merkez Taksi  Durağı Başkanı Erol YILMAZTÜRK ‘un vermiş olduğu dilekçenin görüşülmesi sonucu.

Talep edilen Aydınlar Mahallesi Belediye Başkanlığına ait pazar yerinde 2 adet taksi durağının  Merkez  taksi durağına tahsis edilmesine ve gereken  işlemlerinin başlatılması için İlçe Trafik Komisyonuna bildirilmesine;  Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

 

Belediye Yazı İşleri ve Kararlar  Müdürlüğü Tarafından 4135 unvan kodlu  Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosunun 11115 Unvan kodlu Kültür ve Sosyal İşleri müdürlüğü  ile değiştirilmesi  teklifin  görüşülmesi sonucu.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18, Maddesi I bendin Belediye ve bağlı Kuruluşların kadroların ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verir denilmektedir. Bu kapsamda Belediyemizde bulunan 4135 Unvan Kodlu Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosunu 11115 Unvan Kodlu Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile  değiştirilmesine, Belediye  kadro cetvelini bunagöre hazırlanmasına, ayrıca Belediye Meclis Üyesi Mehtap ŞENTÜRK Tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan  Sosyal Sorumluk Projeleri olan;

1-  Şefkatli Ellerimizle Dokunuyoruz Yüreklere Projesi,

2-  Hayırda Yarış Çarşısı Projesi,

3- Aile Danışmanlık Projesi,

4- Vefalı Eller Gülen Yüzler Projesi,

5- İlçemize Hoşgeldin Bebek Projelerinin 5393 Sayıl Belediyeler kanununun 9, 13, 14 üncü maddeleri gereğince 5  adet  projelerin  Sosyal Yardımlar ve Sosyal  Hizmetler projelerinin Belediye Meclis Üyesi Mehtap ŞENTÜRK  tarafından yürütülmesini Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar varildi.

 

 

 

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window