Borçka Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 06.06.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1-  Açılış ve Yoklama,

2 –  Saygı Duruşu,

3 –  Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 –  Estetik Kurul Yönetmenliğinin Görüşülmesi,

5 –  Emniyet Caddesi Köprübaşı Mevkiinde bulunan 151 Ada 6 parsel Arsa Satışının Görüşülmesi,

6 –  Ömer Kamil DAYAL ve Hissedarlarının İmarla İlgili Konunun Görüşülmesi,

7 –  Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Hüseyin ÇAKIR  mazeret belirterek  katılmadığı, Resul ŞENTÜRK, Atila SAV ve Nurettin OKUYAN mazeret  belirtmeden katılmadıkları,  diğer  üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Mayıs 2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Sertoğlu Tic. İnş. Nak. Tah. Turz.  Ltd. Şti. Tarafından Meclise sunulan  otopark ihale  (Parkmetre)  ihale suresinin uzatılması ile ilgili dilekçenin gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Sertoğlu Tic. İnş. Nak. Taah. Turizm Ltd. Şti’nın  Ücretli Otopark İhale sözleşmesinin uzatılması  ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.

Belediyemizce İller Bankası aracılığı ile  25.05.2017 tarihinde ihalesi yapılan İlçemiz genelinde  İçme suyu ve Kanalizasyon  yapım işi  başlatılacağı ayrıca üst yapı  yapılacağından bu nedenlerden dolayı  30.06.2017 tarihinden itibaren sözleşmenin yenilenmemesine; Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün Kent Estetik Komisyonu kurulması ile ilgili raporları ve Estetik Komisyonu oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi konusu ile ilgili rapor ve ekinde hazırlanan yönetmelik okundu. Fen İşleri Müdürlüğü raporlarında;Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 8/9/2013 tarih ve 28759 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişen 10. maddesinde; ”ilgili idare, meclis kararı alarak uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir. İlgili idareler bu amaçla ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurabilirler. Bu kapsamdaki yapılara preje hazırlama ve ruhsat düzenleme işlemleri komisyon kararına uygun olarak yürütülür. Ruhsat veren ilgili idare bünyesinde kurulan mimari estetik komisyonu,yapıların veya onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkilidir.”denilmektedir. Bu nedenle yapımı devam eden İmar Planı çalışmalarına esas teşkil eden konularda karar vermek ve çalışmalar yürütmek üzere Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenlğinde yer alan ve kurulması gereken Mimari Estetik Komisyonu kurulması ile ilgili raporumuzu ve ekindeki yönetmelik Meclisimizin bilgisine sunulur.  Demeleri üzerine konu görüşülmeye açıldı.Yapımı devam etmekte olan İmar Planı çalışmalarına esas teşkil etmek üzere uygun görülen yerlerde yapıların estetiği ,rengi, çatı ve cephe kaplaması, yapılarda yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınması ve bunun gibi gerekli görülen diğer yapılaşma konularında yapıların veya onaylı mimari özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermek üzere yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen görevlilerden Kent Estetik Komisyonu oluşturulmasına, Fen İşleri Müdürlüğünce kurulda yer almasına karar verilen odaların ve diğer görevlilerinin belirlenmesi için gerekli yazışmaların ve sekreterya çalışmalarının tamamlanarak Başkan onayından sonra çalışmaların bir an önce başlatılmasına;

Gereği için kararın bir örneğinin, Fen İşleri Müdürlüğüne  tebliğine oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediye Başkanı Aslan ATAN  tarafından tevdi edilen Belediye Başkanlığına ait Borçka Gündoğdu Mahallesi Terminal Sitesi   Mevkiinde bulunan  F47A14d3b Pafta 151 ada 13, 14, 15,ve 16 parsel taşınmazların  Belediyemiz üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere satışa çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Ömer Kamil DAYAL ve Hissedarlarının  İlçemiz Yeniyol Mahallesi F47A14CID Pafta 170 Ada, 3 Parsel taşınmaz ile ilgili dilekçesi  imar komisyonuna sevk  edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı görüşülecek başka konu olmadığından Belediye Başkanı Aslan ATAN teşekkür konuşması yaparak oturumu kapattı. 06.06.2017

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window