Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ekim birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.10.2017 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2018 Yılı Bütçe Tasarısının Plan Bütçe Komisyonuna Sevki,

5 – 194 Ada 24 Parsel ait  İmar plan değişikliğinin  görüşülmesi,

6 – Yeniyol Mahallesi 194 Ada 24 Parselde yoldan ihdastan oluşan arsanın satışının görüşülmesi,

7 – Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda E. Türkan KÜÇÜK Nusret YILDIZ mazeret belirterek toplantıya katılmadığı Nurettin OKUYAN ve Hasan GÖKDEMİR  mazeret belirtmeden  katılmadıkları,  diğer  üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Eylül  2017 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın alma daire Başkanlığının Levazım ve Ayniyat Müdürlüğünden Acil ihtiyaç nedeniyle  BMC marka 2006 model tanker (su)  10.05.2017 tarih ve M.08.03 BOR/1335 sayı ile talep edilen aracın  net 4000,00 TL karşılığında satın alınması gündeme alınıp alınması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

İlçemiz Gündoğdu Mahallesi  156 Ada 16 Parsel  ile Aksu Mahallesi 135 ada 6 parsel  taşınmazlara ait   3194 Sayılı İmar Kanununu  (b) bendi gereği  imar plan değişikliğinin gündeme alınıp alınması oylamaya sunuldu. oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Borçka Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği Tarafından hazırlanan  Pazar yeri yönetmenliğinin gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda pazar yeri yönetmenliğinin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından BMC Marka 2006 Model Su Tankeri Alımı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Müdürlüğünden Belediyemizce 10.05.2017 Tarih ve 1335 Sayılı yazımızla  acil ihtiyaç nedeniyle talepte bulunulan  BMC 2006 Model  ( 34 BB 8526)   Su tankeri aracın satış bedeli olan 4.000,00 TL karşılığında satın alınmasına; Oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Artvin İl Müdürlüğünün  Artvin İli Borçka İlçesi Gündoğdu Mahallesi 156 Ada 16 Parsel taşınmaza ait  1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Plan işlem numarası UİP-6830,5 ve  Aksu Mahallesi 135 Ada 6 Parsel  numaralı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan işlem numarası UİP-6830-6 olan trafo yeri amaçlı İmar plan değişikliği ile ilgili  konunun İmar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan  Borçka Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından hazırlanan Pazar Yeri Yönetmenliğinin    11.03.2010 Tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile yeterli Arz ve Talep derinliği bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7 – 15 inci maddelerine  ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun ikinci Maddesi (b) fıkrası maddelerine dayanarak hazırlanan 29 Maddelik  Pazaryerleri Yönetmenliğinin  aynen uygulanmasına,  Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

2018 Mali yılı  Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e sunulan , Meclis tarafından’da Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Avni ATAN ve Özer YILDIRIM’ ın 27.09.2017 tarih ve 312 sayılı dilekçesi ile Meclise havale edilen Artvin İli Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi 194 Ada 24  nolu Parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  plan işlem numarası UİP- 6830,4 olan taşınmazda imar plan değişikliği ile ilgili konunun İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin  6. Maddesine Geçildi.

İlçemiz  Halkından Avni ATAN ile Özer YILDIRIM’ın ortaklaşa verdikleri dilekçenin görüşülmesi sonucu; Yeniyol Mahallesi F47a-14c1d Pafta 194 ada 24 Parselde Yoldan İhdastan  oluşan Belediye Başkanlığına ait  27,25 m2 arsanın tespit komisyonunu belirleyeceği  m2  birim fiyatından  büyük hisse sahibi Özer YILDIRIM ve Avni ATAN’a satılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve Gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkan 1. vekili Resul ŞENTÜRK teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 03.10.2017

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window