Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Aralık birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.12.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – İmar Komisyonuna Sevk edilen Gündoğdu Mahallesi 163 Ada  9, 10, 19 nolu 1/5000 ölçekli  İlave Nazım İmar Plan ve   1/1000 Ölçekli ilave Uygulama İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi,

5 – İmar Komisyonuna Sevk edilen Merkez Mahallesi  Aydınlar Mevkii 142 ada 13 nolu Parsel ve Yakın Çevresine ait Camii  alanı oluşturulması amaçlı İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi,

6 – Bütçede Kurumsal Kodlama Yapılan Birimler ile Fonksiyon sınıflandırmanın birinci düzeyler  Arası Aktarmaların Görüşülmesi,

7 – Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Çalıştırılmasının Görüşülmesi,

8 – Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Resul ŞENTÜRK, Atila SAV, Ziver YILMAZ ve E.Türkan KÜÇÜK’ün mazeret belirtmeden toplantıya katılmadıkları  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Kasım 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

06.11.2018 Tarih ve 55 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 163 ada 9,10 ve 19 parsellerde  1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması için hazırlanan  imar komisyonu raporunun görüşülmesi sonucunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı Genelgesine istinaden plan işlem numaraları UİP-6830,13  ve NİP-32512,3 olan,  Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı, Artvin ili, Borçka ilçesi, Gündoğdu mahallesi, 163 ada, 9,10 ve 19 numaralı parselleri kapsamaktadır. Planlama alanında mevcut imar planı bulunmamaktadır. Ancak planlama alanı yakın çevresi genel olarak  meskun konut ve ticaret alanı kullanımları ile çevrilidir. Alanın güney yönünde ayrık yapı nizamına sahip konut alanları, batı yönünde ise orman ve ağaçlık alanlar mevcuttur. Planlama alanının kuzeydoğusundan D950 karayolu geçmekte olup mevcut imar durumunda, 163 ada, 9,10,19 numaralı parseller, alanın batı yönündeki 12 metrelik taşıt yolundan cepheli konumdadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, planlama alanını 9,10,19 nolu parseller bitişik yapı nizamına ait 7 kat yapılanma yüksekliği koşulundaki konut alanı kullanımında önerilmiştir. Bu alanlarda zemin katlarda ticaret kullanımı yer alabilecek olup ticaret alanlarında asma kat tercih edilebilir.

Plan değişikliği teklifinin Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve E.181509 sayılı yazısında konu edilmiş ilgili Bakanlığın daha önceki tarihlerde Bakanlar Kurulunca alınmış afete maruz bölge kararıyla sınırları belirlenmiş olan afete maruz bölgelerin sayısallaştırılması işlemleri devam etmekte ve planlanan alanda söz konusu çalışmalar tamamlanana kadar herhangi bir işlem yapılmaması hususu belirtildiğinden; ilave imar planının ilerki tarihe ertelenmesine Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

06.11.2018 Tarih ve 56 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 142 ada,  13  parsel ve yakın çevresine ait, Cami Alanı oluşturulması amaçlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin  imar komisyonu raporunun görüşülmesi sonucunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı Genelgesine istinaden plan işlem numaraları UİP-6830,12 ve NİP-32512,2 olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı, Artvin ili, Borçka ilçesi, Merkez mahallesi, Aydınlar caddesi, 142 ada, 13 numaralı parsel ve yakın çevresine ait alanları kapsamaktadır.Mevcut imar planına bakıldığında ayrık yapı nizamı 8 kat yapılanma yüksekliği koşuluna sahip konut alanı kullanımında yer almaktadır. İmar planı 51600-51500 yatay, 50000-49500 dikey koordinatları arasında, 1/1000 ölçekli 50L-1B uygulama imar planı paftasında, 1/5000 ölçekli 50-L nazım imar planı paftasında yer almaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, mevcut imar planında konut alanı olan planlama alanında, alanın mevcut halihazır ve kadastral durumu göz önünde bulundurularak düzenleme yapılmıştır. Konut alanı kullanımında olan planlama alanında imar planı değişikliği ile Cami Alanı olarak düzenlenmiştir. Plan değişikliği teklifinin kabul edilmesine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Mali İşler Müdürlüğünün 27.11.2018 Tarih ve 1531 Sayılı Yazı  ile Meclis Başkanlığına havale edilen Ek Bütçe ve Bütçede Kurumsal kodlama  yapılan Birimleri ile Fonksiyon sınıflandırma birinci düzeyler arası aktarma yazısı görüşülmesi sonucu;

 

EK ÖDENEK:

 

            Kurumsal:      Fonksiyonel:  Fin:   Ekonomik Sınıflandırma:                          Tutar:

 

46.08.07.39     01.01.01          05        03.08 Gayrimenkul Mal               1.700,000,00 TL

Bakım ve Onarım Giderleri

46.08.07.39     01.01.01          05        03.05 Hizmet Alımları                     800.000,00 TL

46.08.07.39     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik                  250.000,00 TL

Mal Ve Malzeme Alımları  2.750.000,00 TL

 

            Kurumsal:      Fonksiyonel:  Fin:   Ekonomik Sınıflandırma:                          Tutar:

46.08.07.02     01.01.01          05        01.01 Memurlar                                  2,500,00 TL

46.08.07.02     01.01.01          05        02.01 Memurlar                                  1.000,00 TL

46.08.07.02     01.01.01          05        02.03 İşçiler                                                   35 TL

46.08.07.02     01.01.01          05        02.05 Diğer Personel                                   800 TL

46.08.07.02     01.01.01          05        03.03 Yolluklar                                   1.020,00TL

 

46.08.07.02     01.01.01 05   03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı    5.355,00 TL

                                                                                    

46.08.07.02     01.01.01          05        03.05 Hizmet Alımları                      30.000,00 TL

46.08.07.02   01.01.01  05      09.01 Personel Yedek Ödeneği               10.000,00 TL

46.08.07.02   01.01.01  05      09.06 Yedek Ödenek                       20.000,00 TL

46.08.07.31     01.01.01          05        01.01. Memurlar                                 71.020,40TL

46.08.07.31 01.01.01  05        01.02 Sözleşmeli Personel              19.555,04 TL               

46.08.07.31 01.01.01  05        02.02 Sözleşmeli Personel                4.465,36 TL       

46.08.07.31 01.01.01 05        03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı            4.000,00 TL

46.08.07.31 01.01.01  05        03.03 Yolluklar                                  6.000,00 TL

46.08.07.39  01.01.01 05        06.05 Gayrimenkul Sermaye  Üretim Giderleri  37.000,00 TL   46.08.07.31     01.01.01          05        02.01. Memurlar                                 9.650,00 TL

46.08.07.31 01.01.01  05        03.05 Hizmet Alımı                          3.000,00TL

46.08.07.31 01.01.01  05       09.01 Personel Yedek Ödeneği         5.150,00 TL

46.08.07.39  01.01.01 05        06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri        1.500,00 TL 

46.08.07.31     01.01.01          05        03.04.Görev Giderleri                        12.800,00 TL

46.08.07.31 01.01.01  05        09.06 Yedek Ödenek                         10.300,00TL

46.08.07.39  01.01.01 05        06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri            2.500,00 TL   46.08.07.32     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı          124.300,00 TL

46.08.07.32 01.01.01  05       09.06 Yedek Ödenek                        10.000,00TL

46.08.07.32 01.01.01  05       09.01 Personel Yedek Ödeneği        10.300,00TL

46.08.07.39  01.01.01 05        06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri      104.000,00 TL    46.08.07.32     01.01.01          05        03.04.Görev Giderleri                       2.000,00 TL

46.08.07.39  01.01.01 05        06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri          2.000,00 TL     46.08.07.32     01.01.01          05        05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler           9.112,04TL

46.08.07.39  01.01.01 05        06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri        51.000,00 TL   46.08.07.34     01.01.01          05        03.05  Hizmet Alımları                       2.360,00TL

46.08.07.34 01.01.01  05        01.01 Memurlar                                2.360,00TL

46.08.07.34     01.01.01          05        03.06  Temsil Ve Tanıtma Giderleri                2.206,60 TL

46.08.07.34 01.01.01  05        01.01 Memurlar                                2.206,60 TL

46.08.07.34     01.01.01          05        06.01 Mamul Mal Alımları               75.060,00 TL

46.08.07.34 01.01.01  05        01.01 Memurlar                               20.000,00 TL

46.08.07.34 01.01.01 05        03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı           10.000,00 TL

46.08.07.3401.01.01   05        03.07 Menkul Mal Gayrimaddi  Hak Alım,Bakım Ve Onarım Giderleri     10.000,00 TL

46.08.07.34 01.01.01  05       09.01 Personel Yedek Ödeneği                       2.060,00TL

46.08.07.34 01.01.01  05        09.06 Yedek Ödenek                         10.000,00TL

46.08.07.39  01.01.01 05        06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri           23.000,00 TL                                                                              

Borçka Belediyesi Aile Çay Bahçesi  satışının planlandığından 2.750,00 TL ek gelir tahmin edilmiştir. Bu nedenle  2.750,00 TL ek bütçenin kabulüne, Belediyemizin 2018 Mali Yılı bütçesi ile verilen ödenekler yetmediği gerekçesiyle  Bütçede Kurumsal kodlama  yapılan Birimleri ile Fonksiyon sınıflandırma birinci düzeyler arası 5393 Sayılı Belediyeler kanununun 18 maddesi  b fıkrası gereği, aktarmaların yapılmasına Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Tam zamanlı personel çalıştırılması ile ilgili Belediye Başkanı Aslan ATAN  Memur personelin az  olması ve  teknik personelin bulunmaması nedenleriyle Belediyemiz işlerinin doğru ve hızlı yürütülmesi bakımından 2018 Yılında  çalışan mühendislerin Özlem KOÇ, Tuğçe DİKBAŞ ve Esin GONCAL’ın  tam zamanlı sözleşmeli olarak tekrar çalıştırılmasına, 2019 yılında çalıştırılacak olan mühendis  ücretleri 2018 Yılında almış oldukları 1600,00  (Binaltıyüz) TL ve 2019 yılında Devlet Memurlarına yapılacak zam oranın ücretlere yansıtılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window