06.08.2019 MECLİS KARARLARI

            Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ağustos birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 06.08.2019 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.                                         

           GÜNDEM:

            1 – Açılış ve Yoklama,

            2 – Saygı Duruşu,

            3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu   

            4- İmar Komisyonun Sevk Edilen 254 ada 24,25 ve 34 Parsel Taşınmazların İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi,

            5 – Artvin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Yazısının ( 2 B Çalışmaları bilirkişi Seçimi) Görüşülmesi,

            6 – Akgün Çağatay ŞAHİN’in Ruhsatla ilgili Zabıta Amirliğinin Yazısının Görüşülmesi.   

            7 – Bodrum Belediyesi İle Borçka Belediyesi Kardeş Şehir Olmasının  Görüşülmesi,

            8 – Maltepe Belediyesi İle Borçka Belediyesi Kardeş Şehir Olmasının Görüşülmesi,                                                                                                                             9 – Belediye Başkanın Sendikaya Üye  Olunması ile ilgili Konunun Görüşülmesi,

            10-Kapanış

            Gündemin 1. Maddesi Gereği

            Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda meclis  üyelerin tamamı toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

            Gündemin 2. maddesine Gereği.

            Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

            Gündemin 3. maddesine geçildi.

            Haziran 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

            Belediye Meclisince 11.06.2019  tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Cemil ATAN ve Hissedarlarının dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numaraları UİP-6830,6830,14 ve NİP-32512,4  olan ve Şeyda ATAGÜN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Merkez mahallesi, 254 ada, 24,25 ve 34 numaralı parselleri  kapsamaktadır. Planlamaya konu alan, yerleşmenin orta kısmında, Çoruh nehrinin güneydoğu yamaçlarındaki yerleşme dokusu içerisinde, 317 m2, 142 m2  ve 1256 m2 alanlı üç adet kadastro parselini kapsamaktadır. Mevcut imar planında 50950-51100 yatay, 49200-49500 dikey koordinatları arasında 1/1000 ölçekli 50L-1-B- 50L-1-c  uygulama imar paftasında ve 1/5000 ölçekli 50L nazım imar paftasında yer almaktadır.

            İmar planında yapılan düzenlemeyle, Borçka yerleşkesinin arazi yapısı nedeniyle yerleşilebilirlik olarak sınırlı alanlara sahip olduğu görüldüğünden, planlama alanında, hem mağduriyet yaşayan özel mülkiyetleri çözümlemek, yol güzergahlarını düzgün hale getirmek, turizm potansiyelini değerlendirmek, kamu alanlarını plana aktarma çalışmaları yapılabilecektir. Bu kapsamda planın daha uygulanabilir ve yatırımları yönlendirici olması kamusal kullanımların arttırılması da sağlanması amaçlanmıştır.

            Bu amaç ve gerekçelerle, 15m. genişliğindeki taşıt yolları mevcut mülkiyet ve yapılaşma durumuna göre, halihazırda kullanılan güzergah üzerine kaydırılmasına, imar adasının bitimindeki kadastro yolu , 3m. şeklinde yaya yolu olarak bırakılmasına, yeni oluşan 996 m2 büyüklüğündeki imar adasında, mevcut trafo, 118 m2 olarak plana aktarılmasına, 491 m2 alanda, yolun karşısındaki imar adalarındaki yükseklik dikkate alınarak, blok-8 kat yapı nizamlı, turizm altyapısına katkı amaçlı OTEL ALANI oluşturulmasına, mevcut kullanılan park alanı ile kadastro boşluğu alanlarda, 387 m2 ve 385 m2 alanlı park alanları oluşturulmasına; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

            Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Artvin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 08.07.2019 tarih  E.2902531 sayılı yazı  ile Borçka İlçesi Küçük Köy Mahallesi ve Yeniyol Mahallesi  3402 Sayılı Kanunun 3. değişik 5304 sayılı Kadastro Kanununun 2. Maddesine göre belirlenen alanlarda yapılacak olan EK -4  kadastro çalışmaları yapılacağından  Kadastro Müdürlüğünce her Muhtarlık için 6 asil üye Belediye Meclisince seçilmesi gerektiğinden Belediye Meclisince Mahallelere göre aşağıda isimleri yazılı şahısların kadastro çalışmaları için bilirkişi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

                        Küçükköy Mahallesi    :                              Yeniyol  Mahallesi      :

                       1- Yakup ÇIRAK                                              Şaban Emin YILMAZ

                        2- Süleyman MAGUNACI                               Nazım YILMAZ

                       3- Naci ÇAKIR                                                 İsrafil TERLİ

                       4- Ahmet YILANCI                                           Mecit YILMAZ

                       5-Yusuf KANBUR                                           Sefer ALPARSLAN

                       6- Ruhan KOÇAL                                           Cemal YILDIZ 

 

    Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

            Belediye Zabıta Amirliğinin  03.07.2019 tarih ve 1588 Sayılı  Yeniyol Mahallesinde İçkili  Cafe Bar Ruhsat başvurusu ilgili yazısı  okundu.

            Yapılan müzakereler neticesinde:

            Borçka İlçemizin coğrafi şartları ve turizm yoğunluğu dikkate alınarak  İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsat  Yönetmeliğinin 29. Maddesine istinaden Yeniyol Mahallesi 176 Ada 1 ve 2 parsel alanlarının   içkili yer alanı olarak belirlenmesi için yapılan oylama sonucu; Meclis Üyelerinden Mehtap ŞENTÜRK ve Ziya ŞAN çekimser , diğer üyelerin kabul oylarıyla; oy çokluğu ile karar verildi.

            Gündemin 7. Maddesinin Görüşülmesi.

            Belediye Başkanlığınca teklif edilen  Borçka Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında  Ekonomik ve sosyal  ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek, karşılıklı yardımların yapılmasına  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi  (P) bendi gereği  Kardeş kent ilişkilerine  başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesinin Görüşülmesi.

            Belediye Başkanlığınca teklif edilen  Borçka Belediyesi ile Maltepe Belediyesi arasında  Ekonomik ve sosyal  ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek, karşılıklı yardımların yapılmasına  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi  (P) bendi gereği  Kardeş kent ilişkilerine  başlatılmasına oy birliği ile karar verildi

            Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

            Sosyal Belediyeciliğin geliştirilmesi ve Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması, ilçemizin tekno kent haline getirilmesi, gelişen teknolojilerden faydalanılması, uluslararası projeler yapılması, bu alanda eğitim ve bilgi alışverişinde bulunulması hususunda tüm belediyelerce örgütce hareket edilmesi günümüz koşullarında büyük önem arz etmektedir.

            Belediyeler tarafından yeni kurulan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası söz konusu edinilen hususlarda gerekli katkı ve fayda sağlayacağı, kuruluş amacı ve faaliyet alanı kapsamında tüzüklerinde yer verilmiştir. Bu vesile ile sendikanın faaliyetlerinden Belediyemizce faydalanmamız için Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının (p ) bendi kapsamında verilen yetkiye istinaden üye olunmasına;

            Dernekler Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (c) fıkrası gereği üyelikle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a Belediyemizi temsilen yetki verilmesine; 5393 sayılı Belediye  Kanununun 60. maddesinin 1.fıkrasının (f) bendi kapsamında üye aidatlarının ödenmesine;  Belediye  meclisince  oy birliğiyle karar verildi.

            Gündem ve Gündem dışı başka konu olmadığından Belediye  ve Meclis Başkanı Ercan ORHAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 06.08.2019

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window