Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Nisan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 06.04.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi,

4 – Meclis Katip Üyelerin Seçimi,

5 – Daimi Encümen Seçimi,

6 – Meclis İhtisas Komisyonların Seçimi. (İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu)

7 – 2020 Yılı Kesin Hesapların Görüşülmesi,

8 –  2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,

9- Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Raporunun Görüşülmesi,

10-Altyapı İşlerinde İlave İmalatlar ve Taş Duvarların Yapım İşinin Görüşülmesi,

11-Tam Zamanlı Personel Alımının Görüşülmesi,

12- Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Hüseyin AKSU ve Ziya ŞAN’ın  mazeret belirtmeden katılmadığı diğer üyelerin   toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Mart 2021 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı.Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi.İnceleme sonucunda;görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğre maddesine geçildi.

Gündem dışı söz alan Belediye ve Meclis Başkanı Ercan ORHAN Belediyemiz Atık Su Arıtma Tesisi Projesi için İller Bankasından 250,000,00(ikiyüzellibin) TL kredi talebi ile ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu.Oylama Sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem dışı tekrar söz alan Belediye ve Meclis Başkanı Ercan ORHAN İlçemiz Üst Yapı İşlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den kredi talep edilmesi ile ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu.Oylama Sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Atık Su Arıtma Tesisi Kesin Projesi İşinin İller Bankası A.Ş tarafından yaptırılması için İller Bankası A.Ş ye yetki verilmesi ve bu işde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş den 250.000,00 (İkiyüzellibin)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs gibi ödemelerin İller Bankası A.Ş’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına , kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis ,inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş tarafından  talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından  Belediyemize kullandırılcak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzamalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş ‘ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilcek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Ercan ORHAN’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündeme alınan ; İlçemizde devam eden alt yapı çalışmaları sonrası muhtelif cadde ve sokaklarımızda üst yapı işinde kullanılmak üzere muhtelif inşaat malzemesi (kilit parke, agrega, kum, beton vb) alımı için İller Bankası A.Ş’den 4.500.000,00 (Dörtmilyonbeşyüzbin)TL  kredi talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 19.maddeleri gereği bir dahaki Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Başkan Vekilleri seçimi gizli oy açık tasnif şekliyle gerçekleştirildi. Oylama sonucu Celal KILIÇ 10 oy, Nurhan KOÇAL 9 oy alarak,  1. Meclis Başkan vekilliğine Celal KILIÇ , 2. Başkan vekilliğine Nurhan KOÇAL‘ ın seçilmesine ;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu 19.maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine göre Meclis Katip üyeliğine bir daha ki Mahalli İdareler Seçimine kadar üye seçimi yapılması gerekmektedir, hükmü gereği;

konu görüşmeye açılarak  Meclis Katipliği asil üyelik için Meclis Üyemiz Hüseyin AKSU ve Serdar TONYALIOĞLU,yedek üyelik için Meclis Üyelerimiz  Hamit ATALAY ve Mehmet YELKENCİ  aday olarak önerildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu 19. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine göre gizli oy açık tasnif şeklinde gerçekleştirilen oylama sonucunda ; Hüseyin AKSU  9 oy, Serdar TONYALIOĞLU  9 oy alarak asil üyeliğe seçildikleri,  Hamit ATALAY  4 oy, Mehmet YELKENCİ  2 oy alarak yedek üyeliğe seçildikleri görülerek görev yapmalarının uygun bulunduğu kararlaştırıldı.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/a  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesine göre her yıl yapılan  Belediye Daimi Encümenliği için Celal KILIÇ ve Nurhan KOÇAL aday olup , gizli oy açık tasnif sonucu, Celal KILIÇ  10 oy Nurhan KOÇAL10 oy alarak bir yıllığına Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçildikleri görüldü.

Gündemin 6.maddesine geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine göre ;

Belediye Meclisinde Plan Bütçe Komisyonu oluşturmak üzere işaretli oylama usulü ile seçim yapıldı.Yapılan seçim neticesinde Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine Hamit ATALAY 9 oy ,Ziya ŞAN 9 oy ,Hüseyin AKSU 8 oy alarak  1 (bir) yıl süreli Plan Bütçe Komisyon üyesi olarak görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine göre ; Belediye Meclisinde İmar  Komisyonu oluşturmak üzere işaretli oylama usulü ile seçim yapıldı.Yapılan seçim neticesinde İmar Komisyonu üyeliğine Hüseyin AKSU 10 oy, Hamit ATALAY 10 oy, Nurettin OKUYAN 10 oy alarak  1 (bir) yıl süreli İmar  Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Belediyemizce hazırlanan 2020 Yılı Bütçe kesin hesap cetvelleri, Belediye Birimlerince hazırlanıp Mayıs 2021 tarihli toplantısında görüşülmek üzere yeni seçilecek olan Plan ve Bütçe komisyon üyelerine sevk edilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

2020 Yılı Faaliyet raporu  (5393 Sayılı yasanın 19. maddesi) 1. Meclis Başkan vekili Celal KILIÇ Başkanlığında  5393 Sayılı Yasanın 56. maddesi gereği 2020 Yılı Faaliyet dönem çalışmalarında oluşan ve bütün birimlerden ayrı ayrı derlenen bilgi ve belgelerle  Belediye Faaliyet raporunun yıl içi  çalışma programı çerçevesinde hazırlandığı ve 2020 yılı programında  bulunan çalışmaların Meclis üyelerinin bilgileri dahilinde şeffaf bir şekilde yürütüldüğü; Belediye çıkarları doğrultusunda yararlı işler yapıldığı gözlendiği, günlük rutin Belediyecilik hizmetlerinin ve bürokratik detayların yürütülmesi Belediye Başkanlığının sorumluluğunda bulunduğu belirtilerek; Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen Meclis Üyesinin bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan Meclis üyesinin bulunmadığı tespit edilip  Faaliyet raporu  oy birliği ile  kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

5393 Sayılı Kanunun 55. Maddesi Gereği; Belediyemizin 2020 Mali Yılına ait  gelir ve gider  hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere Ocak 2021 birleşiminde denetim komisyonuna  seçilen  üyelerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlanan  rapor Belediye Meclisinde okunmuş , denetim raporuna itiraz eden Meclis üyesinin bulunmadığı görülerek;

Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.Maddesine Geçildi.

Belediyemiz Altyapı işlerinin yapımı aynı zamanda işin tatbikat projesinde yer alan fakat imalata ihtiyaç duyulmayan bir kısım kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarının iptal edilerek yerine yine İlçemiz sınırları içerisinde ki döşenecek boruların korunabilmesi için gerekli taş duvarların ,3m-5m genişliğinde yol betonları ilave yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapılması gerekmektedir.

Daha önce inşaatı yapılan (1000 m3 ) depoya giden iletim hattı ile depo çıkış hatlarının ( Ø200mm çelik boru +  Ø280mm PE +  Ø180mm PE aynı hendekte) geçtiği güzergah çok sert kaya olması nedeniyle büyük tonajlı makine çalışma yapması gerekmektedir.Ancak , hat güzergahımakine çalışmasına elverişli olmayıp çok dardır.Bununla birlikte etrafında bulunan eski binaların temellerinin bu çalışmadan etkilenmemesi ve alternatif yol güzergahıolmaması nedeniyle trafiğin aksamaması da gerekmektedir. Dolayısıyla , bu kısımda döşenecek boru hatlarının tekniğine uygun bir şekilde boru ferşiyatının yapılacağı güzergahta bulunan beton kaplamanın kırılarak zemine oturtulması ve döşenen boruların beton gömleğe alınması gerekmektedir.

İlçemizin genel olarak zemininin çok sert kaya olmasından dolayı eski evlerin bulunduğu bazı (Aydınlar Mah., Aksu Mah. vb.)bölgelerde kazının yapılabilirliği sorgulanıp mümkün olduğunca yüzeysel götürülmesi ve borunun beton gömleğe alınması gerekmektedir.

Merkez İçkale Cami etrafında bulunan yerleşimlerin atık suyunu alabilmek için ilave kanalizasyon hattı yapılması, paket terfi yapılarak terfi hattı ile mevcut sisteme bağlantı yapılmasına ;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11.Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 4. fıkrası gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı “Mahalli İdare Sözleşmeli personeller için ücret tavanları konulu Genelgesi kapasamında ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir” hükmüne istinaden ;

Belediyemizde  Elektrik Teknikeri bulunmaması nedeniyle Elektrik teknik işlerinin doğru ve hızlı yürütülmesi bakımından Memduh Mete KURTULUŞ’un tam zamanlı sözleşmeli  personel alımına;

TAM ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRETLERİ

Sınıfı               Kadro Unvanı           Adedi              Ücret

T.H                  Elektrik Teknikeri          1                  2.600,00 TL

2021 yılı için yukarıda belirtilen ücretin uygulanmasına Belediye Meclisinin 06.04.2021 günlü oturumunda oy birliğiyle karar verildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window