Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca ocak birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 01.03.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM      :

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Memur Personellerine Sosyal Haklar İle İlgili Sözleşmenin Görüşülmesi
  4. Minibüs Dolmuş Ücret Tarifesinin Görüşülmesi,
  5. İmar Komisyonuna Havale Edilen İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi,
  6. Kapanış.

Gündemin 1. Maddesi Gereği

 

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda tüm üyelerin katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine Gereği,

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Şubat ayı  olağanüstü birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Belediyemiz ile TÜM-BEL- SEN arasında memur personelin ekstra ekonomik ve  sosyal haklar  sözleşmesinin yenilenmesi ve  ücretin belirlenmesi için Belediye Başkanı Ercan ORHAN ‘a yetki verilmesine;

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. maddesinde geçildi.

Borçka Şoförler ve Otomobilciler Odasının  08.02.2022 Tarih 266  Sayılı  yazı  ile Belediye Meclisine  havale edilen ,  Minibüs dolmuş ücret tarifesinin artış talebi değerlendirilerek;

Belediye Başkanlığı  tarafından ihale edilen Borçka Belediyesi dolmuş hattı ücret tarifesinin, Öğrencilere 3.00 TL Sivillere 4.00 TL olan ücretin arttırılarak, Öğrencilere 3.50  TL Sivillere 5.00  TL olmasına, Kararın Tebliğ tarihinden sonra uygulanmasına;

Oy birliğiyle karar verildi.

 

Gündemin 5. maddesine geçildi.

01.02.2022 Tarih ve 9 Sayılı Meclis Kararı ile    imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda ;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan İşlem Numarası UİP-08090789 olan Şehir Plancısı Mehmet GÜL tarafından düzenlenen Artvin ili, Borçka ilçesi, Yeniyol Mahallesi sınırlarında, 1/1000 ölçekli, F47-A-14-C-1-D pafta, 178 ada, 2 numaralı parselin karşısı, trafo yerinin belirlenmesine konu alanı kapsamaktadır. Planlama alanı; İlçemiz Yeniyol Mahallesi Devlet Hüküm Ve Tasarrufunda bulunan sözü geçen yer kuzey yönünden 15 M genişliğinde taşıt yoluyla çevrelenmektedir.İmar planında yapılan düzenleme ile Artvin İli Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi sınırlarında Devlet Hüküm ve Tasarrufunda bulunan alanda, bölgenin enerji ihtiyacı ve İlçenin sınırlı arazi koşulları da göz önüne alınarak mevcut alan  TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına trafo yeri belirlenmiştir.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 Sayılı Genelgesine istinaden; Plan İşlem Numarası UİP- 08563043 olan Şehir Plancısı Mehmet GÜL tarafından düzenlenmiş olan Artvin İli, Borçka İlçesi ,Merkez Mahallesi sınırlarında 1/1000 ölçekli, F47-A-14-C-4-A pafta, 120 ada, 2 nolu parselde trafo yerinin belirlenmesine konu alanı kapsamaktadır. Planlama alanı, mevcut imar planında 120 ada 2 parsellerin kuzey yönünden 12 M genişliğinde taşıt yoluyla çevrelenmektedir.İmar planında yapılan düzenleme ile Artvin İli, Borçka İlçesi, Merkez mahallesi sınırlarında bulunan alanın ,bölgenin enerji ihtiyacı ve ilçenin sınırlı arazi koşulları da göz önüne alınarak mevut alan, trafo alanı olarak belirlenmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında ;’İmar  planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’ Bendine istinaden plan değişikliği teklifinin kabul edilmesine;

Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window