Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Ekim birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 06.11.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2019 Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi,

5 – Gündoğdu Mahallesi 163 Ada  9, 10, 19 nolu 1/5000 ölçekli  İlave Nazım İmar Plan ve   1/1000 Ölçekli ilave Uygulama İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi,

6 – Merkez Mahallesi  Aydınlar Mevkii 142 ada 13 nolu Parsel ve Yakın Çevresine ait Camii  alanı oluşturulması amaçlı İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi,

7 – Belediye Başkanlığına ait  Tesislere İsim Verilmesinin Görüşülmesi.

8 – Kapanış,

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda E.Türkan KÜÇÜK’ün mazeret belirterek toplantıya katılmadığı  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Eylül 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Fen İşler Müdürlüğünün 06.11.2018 Tarih ve 3140  Sayılı meclis sunulan su ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarında bozulan üst yapının yol kaplaması, beton yollar  yapımında kullanılmak üzere İller Bankasından Kredi kullanılması ile ilgili yazının gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

İller Bankası tarafından ihale edilen Borçka Artvin içme suyu, Kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatıyla ilgili  yine İller Bankası  tarafından onaylanan proje ek imalatlar, projede gereken imalatların iptali ya da değişikline dair bütün kararları alma yetkisinin Belediye Başkanı Aslan ATAN’a verilmesi konusunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu.Oylama sonucu gündeme alınmasına karar verildi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.11.2018 tarih ve 3140 sayılı yol betonlanmasına ilişkin  Kredi Talep Edilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi sonucu:

İlçemizde çalışmaları devam eden İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşleri kapsamında çalışmaların tamamlanmış olduğu, Gündoğdu mahallesi, Aksu mahallesi ve Yeniyol mahallesinde muhtelif cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 8000 m3 yol betonuna ihtiyaç bulunmasından dolayı İller Bankası A.Ş. ‘den 1.699.200,00 TL tutarında kredi alınmasına, İller Bankası  iş ve işlemler için Belediye Başkanı Aslan ATAN yetkili kılınmasına ; Oy birliği ile karar verildi.

İller Bankası tarafından ihale edilen Borçka Artvin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatıyla ilgili yine iller Bankası tarafından onaylanan proje ek imalatlar, projede yapılması gereken imalatların iptali ya da değişikliğine dair  bütün kararları alma yetkisi oy birliği ile Belediye Başkanı Aslan ATAN’a verilmiştir

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

2019 Mali yılı  Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e , Meclis tarafından Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilen bütçe tasarısının plan ve bütçe  komisyonca  rapor haline getirilip meclise sunulan 2019 yılı bütçe tasarısı maddeler halinde görüşülüp, her madde için ayrı ayrı oylama sonucu;

 

2019 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ’NE

46-08-07-02 Özel Kalem Müdürlüğü birimi için: Personel giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu pirim giderleri mal ve Hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 778.729,61.TL

31 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Birimi için: Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu pirim giderleri mal ve hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 100.323,80. TL

32-01 Mali İşler Müdürlüğü biriminin genel kamu hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 420.110,00.TL

34-01 Zabıta Amirliği birimi için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 133.034,00 TL

39-1 Fen İşleri Müdürlüğü biriminin genel kurum hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 8.114.590,05. TL

42-01 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetleri için. Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için 128.235,83 TL

46-01 Kütüphane Müdürlüğü hizmetleri için:  Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri 85.257,16 TL

48-01 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmetler için: Personel giderleri,  Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için 137.905,03 TL

55-01 Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri için: Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri için: 101.814,51 TL

Toplam            9.999.999,99.TL ödenek konulduğu görüldü.

 

2019 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ’NE

01-       Vergi gelirleri’nin;

02-Mülkiyet üzerinde alınan vergiler bölümüne                                             329.846,77.TL

03-Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bölümüne                                     195.000,00.TL

06-Belediye harçlar bölümüne                                                                       205.172,15.TL

09-Başka yerde sınıflandırılmayan bölümüne                                                    3.278,98.TL

03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

01-Mal ve Hizmet satış gelirleri                                                                      844.895,33.TL

06-Kira gelirleri                                                                                               414.923,38.TL

09-Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                                                               5.000,00.TL

04-Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

02-Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yard            10.000,00.TL

04-Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar                              165.738,21.TL

05-Diğer gelirler

01-Faiz gelirleri bölümüne                                                                              251.969,36.TL

02-Kişi ve kurumlardan alınan paylar                                                       5.550.116,86.TL

03-Para cezaları bölümüne                                                                            117.938,72.TL

09-Diğer çeşitli gelirler                                                                                    167.207,70.TL

06-Sermaye Gelirleri

01-Taşınmaz satış gelirleri                                                                          1.628.224,56.TL

02-Taşınır satış gelirleri                                                                                    97.889,15.TL

08-Alacaklardan tahsilat

01-Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne                                                       12.798,82.TL

olmak üzere toplam 9.999.999,99. TL gelir tahmini öngörüldüğü anlaşıldı.

Gelirler bütçe üzerindeki görüşmeler incelemeler ve tespitlerden sonra her maddeler  için ayrı ayrı  yapılan oylama sonucunda 2019 yılı gelir bütçesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2019 Mali yılı bütçesinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda 9.999.999,99.TL gider, 9.999.999,99.TL gelir olmak üzere tahmin edilen Borçka Belediyesi 2019 Mali Yılı bütçesi’nin kabulüne ve 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanmasına, Gelir bütçesinin oluşturan gelir türlerinin 2019 yılı rayiçlerine ilişkin ayrı bir cetvel hazırlanarak Bütçeye eklenmesine ve birlikte uygulanmasına: Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 06.11.2018 tarihli birleşimde oy birliği  ile  kabul edildi.

Erkan NAVDAR, Hüseyin ÇAKIR ve hissedarları  31.10.2018 tarih ve 449 Sayılı dilekçesinin görüşülmesi sonucunda;

Borçka İlçesi Gündoğdu Mahallesi 163 ada 9,10 ve 19 parsellerine  ait 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar plan değişikliği yapılmasına ilişkin dilekçesi imar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Artvin ili, Borçka ilçesi, Merkez mahallesi, Aydınlar mevkii, 142 ada, 13 numaralı parsel ve yakın çevresine ait, Cami Alanı oluşturulması amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğin yapılmasına ilişkin konunun İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi

İlçemize ve Karagöl Tabiat Parkı’na ziyarete gelen turistlerin  karşılanması, dinlenmesi, genel ihtiyaçlarını giderilmesi  ve gelen yerli ve yabancı turistlerin aktarılması amaçları düşünülerek  Belediyemiz ve  İsmet ACAR  tarafından yapılan  tesise  BORÇKA BELEDİYESİ İSMET ACAR TURİZM VE SOSYAL TESİSLERİ İsminin verilmesine,

Ayrıca:  Aksu Mahallesi Sigorta Caddesinde bulunan  Belediyemiz tarafından yaptırılan işletmenin  adına BORÇKA BELEDİYESİ AİLE ÇAY BAHÇESİ İsminin verilmesini  oy birliği ile  karar verildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window