Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Aralık Ayı Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 06.12.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Ek Ödenek ve Ödenek Aktarmasının Görüşülmesi,

4- Borçka Belediyesi Norm Kadro Değişikliğinin Görüşülmesi,

5- Gündoğdu Mahallesi 151 Ada 10 Parsel İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi,

6- Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  tüm   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Kasım 2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi Celal KILIÇ,Borçka (Artvin) içme suyu ,yağmur suyu ve kanalizasyon ikmal inşaatı işinde bozulan yol kaplamalarına yapılacak kilit parke imalatları ve diğer proje ve tadilattan dolayı oluşacak iş artışları  için  % 20’ye kadar İller Bankasına yetki verilmesi ve iş artışlarının SUKAP kapsamında İller Bankasına yaptırılmasıyla ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu.Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. maddesi olan ek ödenek ve ödenek aktarılmasının görüşülmesine geçildi.

 

5393 sayılı kanunun “Belediye Bütçesi” başlıklı 61. Maddesi, “Meclisin Görevleri” başlıklı 18 maddesinin (b) bendine istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ek Ödenek” başlıklı 37 maddesinde; (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur,denilmektedir.Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; İller Bankasından gelen ödeneğin yüksek olması ve bazı harcama kalemlerinin (maaş) enflasyondan dolayı gelir-gider eşitliğinin sağlanması için EK ÖDENEK yapılması ve ödenek aktarması şartları hasıl olmuş ve buna göre;

 

 EK ÖDENEK:

46.08.07.02 ÖZEL KALEM                                              350.000,00₺

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri                                      250.000,00₺

03.05 Hizmet Alımları                                                         100.000,00₺

46.08.07.32 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                   770.000,00₺

04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri                                       450.000,00₺

05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara

Yapılan Transferler                                                             150.000,00₺

06.01 Mamul Mal Alımları                                                   120.000,00₺

03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve

Malzeme Alımları                                                                50.000,00₺

46.08.07.34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                               235.000,00₺

03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve

Malzeme Alımları                                                                 50.000,00₺

01.01 Memurlar                                                                  165.000,00₺

03.05 Hizmet Alımları                                                          20.000,00₺

46.08.07.39 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    5.811.000,00₺

01.03 İşçiler                                                                         235.000,00₺

01.04 Geçici İşçiler                                                               26.000,00₺

03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve

Malzeme Alımları                                                         3.000,000,00₺

03.05 Hizmet Alımları                                                   1.200.000,00₺

03.07 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alımı

Bakım Ve Onarım Giderleri                                            700.000,00₺

03.08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve

Onarım Giderleri                                                              500.000,00₺

06.05 Gayrimenkul Sermaya Üretim Giderleri                 150.000,00₺

46.08.07.42 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  58.000,00₺

01.01 Memurlar                                                                   50.000,00₺

02.01 Memurlar                                                                       8.000,00₺

46.08.07.46 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ                      68.000,00₺

01.01 Memurlar                                                                   68.000,00₺

 

46.08.07.48 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      429.000,00₺

03.09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri                                       250.000,00₺

03.01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı                     50.000,00₺

02.01 Memurlar                                                                          5.000,00₺

01.01 Memurlar                                                                        74.000,00₺

 

 

 

ÖDENEK AKTARMASI:

Kurumsal :      Fonksiyonel:      Fin:              Ekonomik Sınıflandırma          Tutar:

46.08.07.02      01.01.01              05                 01.05                                       43,000,00₺

46.08.07.02      01.01.01              05                 01.01                                       23.000,00₺

46.08.07.02      01.01.01              05                 09.01                                        10.000,00₺

46.08.07.02      01.01.01              05                 02.01                                        10.000,00₺

 

46.08.07.02      01.01.01              05                 02.05                                        2.000,00₺

46.08.07.02      01.01.01              05                 02.02                                         2.000,00₺

 

46.08.07.02      01.01.01              05                 03.06                                      280.000,00₺

46.08.07.02      01.01.01              05                 03.02                                        90.000,00₺

46.08.07.02      01.01.01              05                 03.03                                        10.000,00₺

46.08.07.02      01.01.01              05                 09.06                                        15.000,00₺

46.08.07.02      01.01.01              05                 02.03                                          5.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 01.01                                        60.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 02.01                                          6.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 02.02                                          4.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 03.02                                        25.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 03.03                                        10.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 03.04                                        20.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 03.05                                        30.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 05.01                                          5.000,00₺

 

46.08.07.31      01.01.01              05                 01.02                                         4.000,00₺

46.08.07.31      01.01.01              05                 09.06                                         4.000,00₺

 

46.08.07.32      01.01.01              05                 04.02                                      272.000,00₺

46.08.07.32      01.01.01              05                 01.01                                      152.000,00₺

46.08.07.32      01.01.01              05                 01.05                                       10.000,00₺

46.08.07.32      01.01.01              05                 02.01                                       20.000,00₺

46.08.07.32      01.01.01              05                 03.03                                       10.000,00₺

46.08.07.32      01.01.01              05                 03.04                                       20.000,00₺

46.08.07.32      01.01.01              05                 03.05                                       40.000,00₺

46.08.07.32      01.01.01              05                 03.07                                       20.000,00₺

 

46.08.07.32      01.01.01              05                 05.03                                      130.318,05

46.08.07.32      01.01.01              05                 09.06                                      114.935,00₺

46.08.07.32      01.01.01              05                 09.01                                       15.383,05₺

 

46.08.07.34      01.01.01              05                 01.01                                       13.576,61₺

46.08.07.34      01.01.01              05                 09.06                                       10.500,00₺

46.08.07.34      01.01.01              05                 09.01                                          3.076,61₺

 

46.08.07.34      01.01.01              05                 03.04                                                  100₺

46.08.07.34      01.01.01              05                 05.01                                                  100₺

 

46.08.07.39      01.01.01              05                 01.02                                       260.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 01.01                                       200.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 09.01                                       30.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 02.01                                       30.000,00₺

 

46.08.07.39      01.01.01              05                 02.02                                       14.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 02.01                                       14.000,00₺

 

46.08.07.39      01.01.01              05                 02.03                                       11.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 02.01                                          6.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 03.01                                          5.000,00₺

 

46.08.07.39      01.01.01              05                 03.02                                       30.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 02.01                                       30.000,00₺

 

46.08.07.39      01.01.01              05                 06.05                                       40.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 09.06                                       20.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 09.03                                       20.000,00₺

 

46.08.07.39      01.01.01              05                 01.03                                       120.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 04.02                                        120.000,00₺

 

46.08.07.39      01.01.01              05                 03.02                                       60.000,00₺

46.08.07.39      01.01.01              05                 03.04                                       60.000,00₺

 

46.08.07.42      01.01.01              05                 01.01                                       15.000,00₺

46.08.07.42      01.02.05              05                 09.06                                        10.000,00₺

46.08.07.42      01.02.05              05                 03.08                                          5.000,00₺

 

46.08.07.46      01.01.01              05                 02.01                                          1.500,00₺

46.08.07.46      01.01.01              05                 05.01                                          1.500,00₺

 

46.08.07.48      01.01.01              05                 03.01                                             500,00₺

46.08.07.48      01.01.01              05                 05.01                                             500,00₺

 

46.08.07.48      01.01.01              05                 03.09                                       12.500,00₺

46.08.07.55      01.01.01              05                 01.01                                       10.500,00₺

46.08.07.55      01.01.01              05                 02.01                                          2.000,00₺

 

46.08.07.55      01.01.01              05                 03.05                                          1.000,00₺

46.08.07.55      01.01.01              05                 03.02                                          1.000,00₺

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan Birimlerinin IV.Düzeyi için; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 7.671.000,00 TL  olarak Belediye Meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir

.

Gündemin 4. maddesi, Borçka Belediyesi Norm Kadro Değişikliğinin Görüşülmesine geçildi

17.04.2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare birliklerinde norm kadro ilke ve standartlarında değişiklikler yapılmasına dair yönetmelik çerçevesinde D7 grubunda yer alan Belediyemizde 93 olan memur norm kadro sayısının 94 ‘e, 6 olan Memur sayısının da 7’ye çıkarılmasına, Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için 1 adet 1. derecede  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kadrosunun ihdas edilmesine ;

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi I bendine göre “Belediye Meclisi, Belediye ve bağlı Kuruluşların kadrolarını ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar verir” denilmektedir.Bu kapsamda Teknik hizmetler sınıfında bulunan 8570 kodlu İstatistikçi,7565 kodlu Ölçü ve Ayar Memuru, 6535 kodlu Programcı kadroları iptal edilerek, 8500 kodlu 3 olan Mühendis kadrosunun 6 olarak ihdas edilmesine  , 8855 kodlu Laborant ve 8780 kodlu grafiker kadrolarının da iptal edilerek 2 olan tekniker kadro sayısının 4 olarak ihdas edilmesine ;

 

Belediyemiz Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. maddesi, Gündoğdu Mahallesi 151 ada 10 parsel imar plan değişikliğin görüşülmesine  geçildi.  İlçemiz Gündoğdu Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 151 ada, 10 parsel hakkında Kasım Ayı Meclisinde sunulan İmar Plan Değişikliğinin Artvin İl Özel İdaresi tarafından gönderilen değişiklik dosyasının görüşülmesi sonucu;

Gündoğdu Mahallesi151 ada, 10 parselin  1/1000 nazım  imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı ile ilgili dosyanın İmar komisyonuna sevk edilmesine ;

 

Belediye Meclisinde oy birliği ile karar  verildi.

 

 

 

 

Gündeme alınan, bir kısım üst yapının Sukap kapsamında İlller Bankasına yaptırılmasının görüşülmesine geçildi ;

 

Belediye Meclisi tarafından gündeme alınan Borçka (Artvin) içme suyu ,yağmur suyu ve kanalizasyon ikmal inşaatı işinde bozulan yol kaplamalarına yapılacak kilit parke imalatları ve diğer proje ve tadilattan dolayı oluşacak iş artışları  için % 20’ye kadar İller Bankasına yetki verilmesi ve iş artışlarının SUKAP kapsamında İller Bankasına yaptırılmasına ;

 

Belediyemiz Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window