Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 01.12.2020 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir önceki Toplantı Tutanaklarının Sunumu,

4- 2020 Yılı Bütçe Ek Ödenek Görüşülmesi,

5- İlçe Halkının Dilekçesinin Görüşülmesi ( Mesut YILMAZ  Köprüsü İsminin verilmesi Hk.)

6- Oltu Belediye Başkanlığı 23.11.2020 Tarih ve 3906 Sayılı Yazısının Görüşülmesi. (Alternatif Katı Atık Düzenli Depolama Yeri  Hk.)

7-  Kapanış

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Mehtap ŞENTÜRK mazeret belirterek katılmadığı diger   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Kasım  2020 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

Mali İşler Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına  25.11.2020 Tarih ve E.1167 Sayılı yazısının görüşülmesi sonucu;

5393 sayılı kanunun “Belediye Bütçesi” başlıklı 61. Maddesi, “Meclisin Görevleri” başlıklı 18 maddesinin (b) bendine istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ek Ödenek” başlıklı 37 maddesinde; (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur,denilmektedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak 03.11.2020 Tarih ve 50 Nolu meclis kararında belirtilen şartlı bağışın kabul edilmesinden dolayı bütçeye ihtiyaç olduğundan EK ÖDENEK yapılması şartları hasıl olmuş ve buna göre;

46.08.07.31 Yazı İşleri Müdürlüğü            30.000.00 TL

46.08.07.32 Mali İşler Müdürlüğü           700.000,00 TL

46.08.07.34 Zabıta Müdürlüğü                 120.000,00 TL

46.08.07.39 Fen işleri Müdürlüğü         4.050.000,00 TL

46.08.07.48 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  100.000,00 TL

2020 yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan Birimlerinin IV.Düzeyi için; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 5.000.000,00 TL olarak Belediye Meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin 5. Maddesine geçildi.

 

İlçe Halkı tarafından , Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan beton köprüye Mesut YILMAZ köprüsü isminin verilmesi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi sonucu;

 

İlçemiz 15 Temmuz Meydanı ile Gündoğdu Mahallesini bağlayan beton köprüye eski Başbakanlardan Mesut YILMAZ Köprüsü isminin verilmesine ilişkin İlçe halkı, esnaf ve sakinlerinin görüşleri sorulmak üzere ileriki meclis toplantısına ertelenmesine; oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin  6. Maddesine Geçildi.

 

Belediyemizin de üyesi bulunduğu ÇOKAB(Çoruh Havzası Kalkınma Birliği) tarafından Oltu Tekeli Mahallesinde yapılması planlanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için alternatif yer olarak Oltu İriağaç Mahallesinde yer belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi sonucunda;

Belediyemizin de üyesi bulunduğu ÇOKAB(Çoruh Havzası Kalkınma Birliği) tarafından Oltu Tekeli Mahallesinde yapılması planlanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi için alternatif yer olarak Oltu İriağaç Mahallesinde G48-D-08-B Pafta, 101 Ada 4 Parsel numaralı 2.616.445,98 m2 lik taşınmaz üzerinde yer belirlenmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window