Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Aralık birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.12.2019 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM      :

1- Açılış ve yoklama,

2- Saygı duruşu,

3- Bir önceki toplantı tutanakların sunumu,

4- İmar komisyonuna havale edilen  Gündoğdu mahallesi 163 ada 9,10 ve 19 Parsellere ait imar plan değişikliğinin görüşülmesi,

5- İmar komisyonuna havale edilen Yeniyol mahallesi 179 ada 6 parsel imar plan değişikliğinin görüşülmesi,

6- Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyon sınıflandırmanın birinci düzeyler arası aktarmaların görüşülmesi.

7- Tam zamanlı Sözleşmeli Mühendis çalıştırılmasının görüşülmesi,

8- Kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılmasının görüşülmesi,

9- Kapanış.

Gündemin 1. Maddesi Gereği

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Belediye Başkanı Ercan ORHAN mazeret belirterek,  Ziya ŞAN’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı diğer üyelerin katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine Gereği,

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Kasım 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 05.11.2019  tarih ve 57 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Erkan NAVDAR  dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numaraları NİP-32512,3 ve UİP-6830,13  olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Gündoğdu mahallesi, 163 ada, 9,10,19 numaralı parsellerde 472 m2′ lik alanı  kapsamaktadır. Planlama alanının yakın çevresi genel olarak meskun konut ve ticaret alanı kullanımları ile çevrili olup  planlama alanının güney yönünde ayrık yapı nizama sahip konut alanları, batı yönünde ise orman ve ağaçlık alanlar mevcuttur.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, planlama alanını oluşturan 9,10,19 nolu parseller bitişik yapı nizamına ait 7 kat yapılanma yüksekliği koşulundaki konut alanı olmasına, bu alanlarda zemin katlarda ticaret kullanımı yer alabilecek olup ticaret alanlarında asma kat tercih edilebilir olmasına;

Belediyemiz Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 05.11.2019  tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Burhan ARİFAĞAOĞLU’nun  dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numaraları NİP-32512,5 ve UİP-6830,15  olan ve Şeyda ATAGÜN SARIKAYA tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Yeniyol mahallesi, 179 ada, 6 numaralı parselde 1757 m2’lik alanı kapsamaktadır. Mevcut  imar durumuna bakıldığında ayrık 6 kat yapı nizamlı konut alanı ve 10 m. genişliğindeki taşıt yolu bulunmaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, mevcut mülkiyet ve yapılaşma durumuna göre, arazinin daha verimli kullanılmasının sağlanması ve örnek bir doku oluşturulması amacıyla, yeniden düzenlenerek, taşıt yolunun, kuzeye doğru mevcut kadastro yoluna kaydırılmasına, oluşan 1065 m2’lik alanda TAKS:0.30 ve KAKS:0.60 ve ön bahçe mesafesi 2m olan, diğer yönlerdeki bahçe mesafeleri de 3m olan,  ayrık-2 kat yapı nizamlı gelişme konut alanı şeklinde olmasına;

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Mali İşler Müdürlüğünün 26.11.2019 Tarih ve 2951 Sayılı Yazı  ile Meclis Başkanlığına havale edilen Ek Bütçe ve Bütçede Kurumsal kodlama  yapılan Birimleri ile Fonksiyon sınıflandırma birinci düzeyler arası aktarma yazısı görüşülmesi sonucu;

 

EK ÖDENEK:

            Kurumsal:      Fonksiyonel:  Fin:   Ekonomik Sınıflandırma:                          Tutar:

 

46.08.07.32     01.01.01          05        04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri           500.000,00 TL

46.08.07.34     01.01.01          05        01.01 Memurlar                                         350.000,00 TL

46.08.07.39     01.01.01          05        03.08 Gayrımenkul Mal Bakım              4.150.000,00 TL

Ve Onarım Giderleri  5.000.000,00 TL

AKTARMA:

 

            Kurumsal:      Fonksiyonel:  Fin:   Ekonomik Sınıflandırma:                          Tutar:

46.08.07.39     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve               238.150,34 TL

Malzeme Alımları

46.08.07          01.04.09          05        01.03 İşçiler                                                    3.000     TL

 

46.08.07          01.04.09          05        02.03 İşçiler                                                     1.100   TL

46.08.07          05.01.00          05        03.07 Menkul Mal Gayrimaddi                      1.000  TL

Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

46.08.07          05.01.00          05        06.05 Gayrımenkul Sermaye Üretim              2.000  TL                                                                                                                    Giderleri

46.08.07          06.02.00          05        06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim             2.000   TL

Giderleri

46.08.07.42     01.01.01          05        01.01 Memurlar                                        49.863,83 TL

 

            46.08.07.42     01.01.01          05        02.01 Memurlar                                   15.372,00 TL                                          

 

 

46.08.07.42     01.01.01          05        03.01 Üretime Yönelik Mal                       10.000,00 TL

Mal Ve Malzeme Alımları

46.08.07.42     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik Mal                   52.000,00 TL

                                                                        Ve Malzeme Alımları

            46.08.07.55     01.01.01          05        01.01 Memurlar                                       65.104,39  TL

46.08.07.55     01.01.01          05        02.01 Memurlar                                        16.710,12  TL

 

46.08.07.55     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik Mal                 20.000,00  TL

                                                                        Ve Malzeme Alımları                      

            46.08.07.46     01.01.01          05        01.01 Memurlar                                      16.782,69  TL       

 

            46.08.0742      05.01.00          05        06.05 Gayrımenkul Sermaye                         1.000  TL

                                                                        Üretim Giderleri

            46.08.07.46     01.01.01          05        02.01 Memurlar                                         5.782,69  TL

  

            46.08.07.48     01.01.01          05        03.09 Tedavi Ve Cenaze Giderler          10.000,00  TL

            

             Belediyemizin 2019 Mali Yılı bütçesiyle verilen ödenekler yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemlerinden aktarılması ve Borçka Belediyesine ait Hamdi Efendi Öğrenci Yurdu binasının satışı planlandığı 5.000.000,00 TL ek gelir tahmin edilmiştir. bu nedenle 5.000.000,00 TL ek bütçenin yapılması;

Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda,  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 4. fıkrası gereğince İçişleri Bakanlığının 31.10.2005 tarihli ve 11493 sayılı Genelgesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2020 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için  belirlenecek olan ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla, ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;

Yukarıda belirtilen kanun ve genelge doğrultusunda; 2019 yılında 1 adet Jeoloji Mühendisi,1 adet Ziraat Yüksek Mühendisi,1 adet Çevre Mühendisi olmak üzere 3 Adet Mühendis tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş, belirtilen ünvanlarda tam zamanlı personellerin çalıştırılmasına 2020 yılında devam ettirilmesine;

Bu maksatla belirtilen personeller için unvan bazında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2020 yılı için belirleyeceği tam zamanlı personel net ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla 01.01.2020- 31.12.2020 tarihleri arasında ücretlerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi;

 

TAM ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRETLERİ

           

SIRA NO SINIFI KADRO ÜNVANI ADEDİ ÜCRET
1 T.H Jeoloji  Mühendisi 1 2.300,00
2 T.H Ziraat Yüksek  Mühendisi 1 2.300,00
3      T.H Çevre Mühendisi 1 2.300,00

Uygulanmasına Belediye Meclisinin 03.12.2019 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8. maddesine geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda; Belediyemizde 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince Kısmi zamanlı Avukat çalıştırılmasına, 2020 yılı Kısmi Zamanlı Avukat net ücretinin Genelgede açıklanan tavan fiyat üzerinden verilmesine, Devlet Memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda Belediye Meclisimizce belirlenen sözleşme ücreti yeni bir Meclis Kararı alınmasına gerek bulunmaksızın, hafta da 2 gün (Salı ve Çarşamba ) 3’er saatten toplam 6 saat çalıştırılmasına, Kısmi zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesi düzenlenerek taraflar arasında imzalanmasına; İş ve İşlerin yürütülmesinde çalıştırılacak Avukatın tespitinde ve sözleşmenin imzalanmasında Borçka Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkili kılınmasına; işaretli oylama neticesinde 03.12.2019 tarihinde oy birliği ile kabul edildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window