Sosyal Projeler|

DÜZENLEYEN KURUM: Borçka Belediyesi 

KONU: “Dört Mevsim Borçka” dır. İlçemizde bulunan tarihi yapıları (medreseler, müzeler, konaklar, köprüler, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, kiliseler, kaleler ile merkez ve ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, şelaleler, kaplıcalar, milli parklar mesire alanları, yaz-kış sporları vb.); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, giyim, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, asker eğlenceleri, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb.); Borçka’ya özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Borçka sınırları içerisinde sosyal, kültürel ve turizm zenginliğimizi belgeleyerek ilçemizin tanınabilirliğini artırmak, şehrimize ait bir görsel bellek oluşturmaktır. Düzenleyici kurumumuzun geleceğe dönük çalışmalarında kentimizin tanıtımında kullanılabilecek her bölgeden veya kültürel değerden fotoğraf arşivi oluşturmaktır. Bu bağlamda katılım sağlayan fotoğraflar arasından kazanım sağlayıp birinci olan fotoğrafın dışında düzenleyici kurumun isteği doğrultusunda istenirse satın alma yolu ile fotoğraflar değerlendirilebilecektir.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride renkli veya siyah beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

KATILIM ŞARTLARI:

1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Her katılımcı, Borçka ilçe sınırları içinde çekilmiş, en fazla 5 (beş) adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir.

4- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere izin verilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. İtiraz ya da uyuşmazlık durumunda jürinin kanaati esastır.

5- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez ancak makine üstünde yapılan birleştirmeler kabul edilir.

6- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

7- Katılımcı, yarisma@borcka.bel.tr mailine yolladığı fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

9- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Borçka sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.

10- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir, sorumluluk fotoğrafçıya aittir.

11- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

12- Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

14- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını belirlediği miktar kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

15- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak varsa yapılan değişiklikleri yarışmayı duyurmuş olduğu kurumsal hesaplardan duyurmak koşuluyla, yetkilidir.

16- Yarışma sonuçları Borçka Belediyesi web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

1- Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Borçka Belediyesi ve Borçka Belediyesinin onay verdiği yerlerin yayınlarında kullanılması için kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Borçka Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren, sergilenmeye hak kazanan ve satın alınan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Borçka Belediyesine izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

3- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

4- Yarışmada ödül, sergileme ve satın alma yapılan fotoğraflar düzenleyici kurumların sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı yayınlanabilir.

5- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından yarışma sonuçlarının duyurulmasını takip eden en geç 30 iş günü içinde gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

6- Ödül, sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

7- Yarışmada ödül, sergileme ve satın alma yapılmayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

8- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Proje koordinatörünün kararları geçerlidir.

9- Katılımcılar; “yarisma@borcka.bel.tr” adresine fotoğraflarını yollamakla yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

1- Yarışmaya katılacak adayların fotoğraflarını yarisma@borcka.bel.tr adresine yollamaları gerekmektedir.

2- Yollanacak fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

3- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

7- Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, Ġ, Ö, ġ, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

8- Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 

İSİMLENDİRME:

  1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
  2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
  3. adım: Sonraki karakter, bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli veya Siyah Beyaz (Dijital) > D).
  4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 6’ya kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
  5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 2015’te Borçka’da çektiği 1 no’lu “Borçkada Yaşam” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_borckadayasam” gibi olabilir…
  • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşursa yarisma@borcka.bel.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
  • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Borçka Belediye sorumlu tutulamaz.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi: 25 Aralık 2021 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı: 15 Ocak 2022

Sonuç Bildirim Tarihi: 17 Ocak 2022

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Sonradan belirlenecektir.

 

SEÇİCİ KURUL/JÜRİ ÜYELERİ 

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan/ Fotoğrafçı

Prof. Dr. Güler Ertan

F. Dilek UYAR / Fotoğrafçı

İlker Karaman/ Fotoğrafçı

Dr. Nadir Buçan/ Fotoğrafçı

Leyla Emektar/Fotoğrafçı

Sami Uçan/ Fotoğrafçı

Zehra Çöplü/Fotoğrafçı

(Jüri en az üç kişi ile toplanır)

 

ÖDÜLLER-SERGİLEME:

Birincilik 8.000- TL

İkincilik 7.000- TL

Üçüncülük 6.000- TL

Mansiyon 1.000- TL (10 Adet)

Sergileme 250- TL (50Adet)

Satın Alma 100- TL (Kurumların istediği sayıda)

 

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ- İLETİŞİM:

Proje koordinatörü / F. Dilek UYAR

E-posta yarisma@borcka.bel.tr

Tel: 05312724408

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window