Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 08.05.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 –  Açılış ve Yoklama,

2 –  Saygı Duruşu,

3 –  Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 –  2017 Yılı  Kesin Hesapların görüşülmesi

5 –  İmar Komisyonuna sevk edilen 133 Ada 73 Parsel Taşınmazın İmar Plan Tadilatının görüşülmesi,

6 –  İmar Komisyonuna sevk edilen 267 Ada 2 parsel ve çevresine ait taşınmazın İmar Plan değişikliğin görüşülmesi,

7 –  Nezaket DİZDAR ve Hissedarların Gündoğdu Mahallesi 158 ada 28 ve 33 parsel taşınmazın imar plan değişikliğinin görüşülmesi,

8 –  Borçka Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 25.04.2018 Tarih  ve E.8196167 Sayılı yazısının görüşülmesi ( 153 Ada 17 parsel taşınmaz üzerindeki tahsisin kaldırılması)

9 –  Kapanış,

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  Atila SAV ve E. Türkan KÜÇÜK  Mazeret belirterek toplantıya katılmadığı  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Nisan  2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Borçka Belediyesi Fen İşleri  Servisinin 04.05.2018 tarih ve 683 sayılı Meclise havale edilen yazısı.  Merkez Mahallesine ait, Kent Merkezi Tematik Kentsel Tasarım Projesi Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan  Fen İşleri Müdürlüğünün  04.05.2018 Tarih ve 1282 sayılı yazısı görüşülmesi sonucunda  Artvin İli, Borçka İlçesi Merkez Mahallesine ait, Kent Merkezi Tematik Kentsel Tasarım Projesi Kapsamında 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi.NİSAN 2017 birleşiminde Encümene Havale edilen 2017 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

 

GİDER KESİN HESABININ:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 815.530,06 TL ödenek karşılığında 629.853.54 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde  bütçe ile verilen 149.843,90 TL ödenek karşılığında 71.013,33 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu  Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 525.690,91 TL ödenek karşılığında 416.375,50 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 271.712,89 TL ödenek karşılığında 322.424,31 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 8.237.221,24 TL ödenek karşılığında 11.304.508,09 TL harcama yapıldığı,

Encümen karar gereği ödenekler arası aktarma yapıldığı yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizde meydana gelen artişlar nedeniyle ek bütçe yapılarak Buna göre 2017 yılı gider kesin hesabının toplamı  12.744.174,77 TL olarak gerçekleşmiş olup  106.815,96TL ödenek kullanılmayıp iptal edilmiştir.

 

GELİR KESİN HESABININ:

01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 410.676,05 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 296.953,99 TL Tahsil  edildiği,

01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile 47.552,44 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 214.316,64 TL tahsil edildiği,

01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 396.268,39 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 414.469,49 TL tahsil edildiği,

01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 3.183,48 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında  tahsilat edilmediği,

03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 890.210,57 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 687.482,22 TL tahsil edildiği,

03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 476.102,70 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 451.471,16 TL tahsil edildiğiı,

03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  bölümüne bütçe ile tahmin edilmeyen gelirler karşılığında 4.112,30 TL tahsil edildiği,

04-02 Merkez yönetim bütçesinde dail idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 127.338,75 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

04-04 Kurumlardan  ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 26.282,73 TL tahmin edilen gelirler karşılığında 2.931.561,98 TL tahsil edildiği,

05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 1.912.00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 241.958,65 tahsil edildiği,

05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 5.473.650,82 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 6.333.977,66 TL tahsil edildiği,

05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 154.461,08 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne  106.791,29 TL tahsil edildiği.

05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 9.559,97 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 190.869,77 TL  tahsil edildiği,

06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 1.875.335,97 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 977.026,48 TL  tahsil elde edildiği,

06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 95.038,01 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 12.426,04 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

Buna göre 2017 yılı gelir kesin hesabının toplamı 12.850.990,73 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 93 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2017 yılı kesin hesaplar cetvellerinin Encümenin hazırladığı rapor doğrultusunda; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Gündemin 5. Maddesine geçildi.

 

 

Belediye Meclisince 03.04.2018 tarih ve 17 sayılı  kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yazısına istinaden İmar Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numaraları UİP-6830,7 ve NİP-32512,1 olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan Artvin ili, Borçka ilçesi, Aksu mahallesi, 133 ada 73 numaralı parsee ait plan değişikliği çalışma alanı 0,16 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.Borçka Devlet Hastanesinin hemen güneybatısında yer alan planlama alanında halihazırda eski lojman yapısı mevcuttur.133 ada 73 parselin büyüklüğü 1635 m2 dir. Mevcut imar planında Sağlık Tesis Alanı kullanımında yer almaktadır.Alan kuzey ve güney yönlerden 7m genişliğinde yaya yollarıyla, batı yönden 10m genişliğinde taşıt yoluyla çevrelenmektedir.Parsel mevcut imar planında 4580000-4579900 yatay, 473100-473300 dikey koordinatları arasında 1/1000 ölçekli F47A14C4D uygulama imar paftasında, 4580000-4579500 yatay, 473000-473500 dikey koordinatları arasında 1/5000 ölçekli  F47A14C4D  nazım imar paftasında bulunmaktadır.

Borçka genelinde yaşanan genel afetler sonrasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen hak sahipleri için afet konutları yapımına ihtiyaç duyulması nedeniyle 133 ada 73 numaralı parselin mevcut imar planındaki kullanımını afet konutları yapımına elverişli hale getirmek amacıyla plan değişikliği çalışması yapılması gündeme alınmış olup yapılacak değişiklikte inşaat emsalinin 2,40 olduğu konut alanı öngörülerek 3900 m2 inşaat alanı sonrasında 80-100 m2 ‘lik büyüklüklere sahip afet konutları yapılabilecektir.Bölgede sosyal teknik altyapı alanlarının fazla oluşu, plan değişikliği sonrası artan nüfusa hitap edecek sosyal teknik altyapı ihtiyacını ortadan kaldıracağı gibi mevzuat hükümlerine aykırılık içermemesi, alanın mevcut durumdaki lojman kullanımının ve bölgede zaten insan faaliyetlerinin var olması olumsuzluklara mahal vermeyeceğine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

 

Belediye Meclisince 03.04.2018 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Kenan Evren DEMİRTEN ve Hissedarlarının dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numarası UİP-6830,8 olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Yeniyol mahallesi, 267 ada 2 numaralı parsele ait plan değişikliği çalışması 0,2 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.Planlama alanının  parsel büyüklüğü 2013,73 m2’dir. Mevcut imar planında ayrık nizam 8 kat yapılanma yüksekliği koşullarına sahip olan konut alanı kullanımında yer almakta olup %30 taban alanına sahiptir.Alan kuzey ve güney yönlerden 10 ve 15 metre genişliğinde taşıt yollarıyla, batı ve doğu yönlerden 7m genişliğindeki yaya yollarıyla çevrelenmektedir.Mevcut imar planında 51100-51200 yatay, 49100-49300 dikey koordinatları arasında 1/1000 ölçekli 50-L-1B imar paftasında yer almaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, genel arazi yapısının topoğrafik koşulları zeminin aşırı eğimli durumu ve benzer sebeplerle yapılaşmaya müsait arazi miktarının sınırlı oluşu, imar planında (+ 0,00) kotu altında açığa çıkan katların iskana yönelik olarak kullanılmasını mümkün ve gerekli kılmış olup mevcut imar planı koşullarının da imkan verdiği şekliyle (+0,00) kotu altında oluşan mevcut kat alanları miktarı dikkate alındığında, mevcut imar planına göre sahip olunan toplam inşaat alanının altında bir yapılaşmaya gidilmesi öngörülmüştür.Bu kapsamda nihai büyüklüğü 2013 m2’ye ulaşan parsel alanında tek yapı kitlesi oluşturulması ve bu yapıya ait ölçülerin ve yapı ölçülerinin mevcut planda sahip olunan inşaat yoğunluğunu aşmayarak 21m*26,60m ebatlarında olması öngörülmüştür.Tek yapı kitlesi önerilmesi, mevcut parselin üst ve alt kotları arasında sağlıklı ve ulaşılabilir yapılaşmayı mümkün kılmayacak şekildeki yükselti farklarının varlığı ve Borçka ilçesinde benzer yapı yüksekliğine sahip binalar dikkate alınarak 13 kat yapılanma yüksekliğinin üst sınır olarak belirlenmesine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

 

Borçka İlçesi  Gündoğdu Mahallesi 158 Ada 28 ve 33 nolu  parsellerin imar planı değişikliği ile ilgili Nezaket DİZDAROĞLU ve Hissedarlarının  ortaklaşa verdikleri dilekçeleri  imar  komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

 

Borçka Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 25.04.5018 tarih ve E.8196167  Sayılı yazısı  ile Gündoğdu Mahallesi  Maliye Hazinesine ait 153 ada 17 parsel  851,79 m2 Kagir iki kat lojman ve arsası üzerinde bulunan Belediye Başkanlığının şerh- tashihinin bulunduğu taşınmaz üzerinde 12 derslikli Halk Eğitim ve ASO  Müdürlüğü binası yapımı için şerh  ve  tashihinin kaldırılmasına  oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window