Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca mart birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.03.2020 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM    :

1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4-  İmar Plan komisyonu  Raporunun Görüşülmesi ( Yeniyol Mahallesi F47-a-14-c1-d Pafta 173 Ada 7 Parsel İmar Plan Değişikliği)

5- Muhammet ARSLAN’ın Dilekçesinin Görüşülmesi (Mezarlık yeri alımı)

6- Memur Personellerin Sosyal Denge Sözleşmesinin Görüşülmesi,

7- Kapanış.

Gündemin 1. Maddesi Gereği

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Nurettin OKUYAN mazeret belirterek katılmadığı diğer   üyelerin katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine Gereği,

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Şubat 2020 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca mart birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.03.2020 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 04.02.2020  tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Şeref KÜÇÜK’ ün  dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numarası  UİP-08948969 (1/1000 ölçekli uygulama imar planı)  olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Yeniyol mahallesi, 173 ada, 7 numaralı parselde 0,084 ha’lık alanı kapsamaktadır. Mevcut  imar durumuna bakıldığında planlama alanının kuzey yönünde 10m ve güney yönünde 15m genişliğinde taşıt yoluyla çevrelenirken, batısında 7m genişliğinde yaya yolu bulunmaktadır.Alan yakın çevresi planlama alanının doğu kesiminde ayrık-6 kat, TAKS:0,30, KAKS:1.80 ve ayrık-8 kat, TAKS:0,30, KAKS:2,40 yapılaşma koşuluna sahip konut alanı, batı kesiminde ayrık 6 kat, TAKS:0,30, KAKS:1,80 ve ayrık 8 kat, TAKS:0,30, KAKS:2,40 yapılaşma koşuluna sahip konut alanı bulunmaktadır. Planlama alanının kuzeyinde blok-14 kat ve ayrık-6 kat yapılaşma koşuluna sahip konut alanı yer almaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle,173 ada 7 nolu parselin kuzeyinde yer alan 10m ‘lik yoldan cephe alan kesimi itibariyle 6 kat yapı yüksekliğine karşılık toplam inşaat alanı miktarı, alanın güneyinde tek yapıda yer alacak şekilde düzenlenmiş olup bu alanda parsel alanın güneyinde tek yönlü cep alacak şekilde olmasına, planlama alanında üst ve alt yol kesimlerinde yer alacak  yapıların toplam inşaat alanı miktarının belediyemizce belirlenmesine;

Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

İlçemiz Halkından Muhammet ARSLAN’ın 27.02.2020 tarih ve 79 sayılı dilekçesinin görüşülmesi neticesinde;

İlçemiz Yeniyol Mahallesi  196 ada 6 parselde  Belediye mezarlığında 28.01.1994 yılında belediye encümeni tarafından Remzi ARSLAN adına mezar yeri satışı yapılmış olup hemen yanında  boş bulunan alanda aile fertlerinin yanyana defnedilmesi istenilmesi  nedeniyle 5*3,5  (17,5) M2 olmak üzere mezar yerinin verilmesine, m2 birim fiyatının Belediye encümenince belirlenmesine;  oy birliğine karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Belediyemiz ile TÜM-BEL- SEN arasında 01.04.2019 tarihinde imzalanıp 31.03.2020 tarihinde sona erecek olan  Memur Personelin Sosyal Denge tazminat sözleşmesinin yenilenmesi ve  ücretin belirlenmesi için Belediye Başkanı Ercan ORHAN ‘a yetki verilmesine; oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Ercan ORHAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 03.03.2020

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window