Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mart birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 06.03.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu

4 – Borçka Karagöl Tabiat Macera Parkı  Projesinin Görüşülmesi,

5 – Borçka İlçe Merkezi Kentsel Tasarım  Projesinin Görüşülmesi,

6-  2018 Yılı Memur Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Oranının Görüşülmesi,

7-  Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  E. Türkan KÜÇÜK mazeret belirtmeden katılmadığı diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Şubat  2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

07.11.2017 Tarih ve 53 Sayılı Meclis Kararı ile  hazineye ait olması nedeniyle  kurum görüşü istenmesi için  ilerki tarihe ertelenen İlçemiz Aksu Mahallesi, 135 Ada 6 Parsel  no.lu Taşınmazın  Borçka Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 27.02.2018 Tarih ve 90930622-300-73 Sayılı yazı ile Kurum oluru alınan trafo yeri amaçlı imar plan değişikliğinin  gündeme alınıp alınmasına  oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

07.11.2017 Tarih ve 53 Sayılı Meclis Kararı ile  hazineye ait olması nedeniyle  kurum görüşü istenmesi için  ilerki tarihe ertelenen İlçemiz Aksu Mahallesi, 135 Ada 6 Parsel  no.lu Taşınmazın  Borçka Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 27.02.2018 Tarih ve 90930622-300-73 Sayılı yazı ile Kurum oluru alınan trafo yeri amaçlı imar plan değişikliğinin  gündeme alınıp alınmaması  oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilen  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan İşlem Numarası UİP-6830,6 olan ve Uğur AYDEMİR tarafından düzenlenmiş olan Artvin ili, Borçka ilçesi, Aksu mahallesi, 1/1000 ölçekli F47A14C4D pafta, 135 ada, 6 numaralı parselde trafo yerinin belirlenmesine konu alanı kapsamaktadır. Planlama alanı; Hopa-Artvin yolunun batısında, Trafo yeri, şehir merkezine yaklaşık 1,5 km. mesafede yer almaktadır. Planlama alanının batısında Çoruh Nehri bulunmaktadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planında F47A14C4D paftada bulunan trafo yerinin belirlenmesine yönelik plan çalışması yapılan bu planda ”Yüksek Öğretim Alanı’nda yer almaktadır. Önerilen trafo yerinin çevresindeki yapı adalarının yapılaşma koşulları Emsal:3,60 Y.en çok: 35,50 m.’dir. Çevresinde benzer yapılaşma koşulu getirilmiş yüksek katlı konut alanları ve askeri alan olarak ayrılmış alanlar bulunmaktadır. Ayrıca trafo yeri bu alanlara hizmet edebilecek en uygun konumda belirlenmiştir. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin çevrenin artan güç ihtiyacını karşılamaya yönelik sistemin normal düzende çalışabilmesi amacıyla 1(bir) adet dağıtım trafo merkezi tesis etmesi gerekmektedir.İmar planında park alanında kalan 22,4 m2‘lik alanda TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına trafo yeri belirlemesi yapılmıştır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26, Maddesinin 1.Fıkrasında; ‘İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’ Bendine istinaden plan değişikliği teklifinin kabul edilmesine; Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

Borçka’da yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre amacıyla, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği cazibe mekanlarının oluşturulması hedefiyle, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (DOKA’ya),Belediyemizce’ Borçka Karagöl Tabiat Macera Parkı Projesi’ başlıklı proje sunulmasının ve başarılı olunması durumunda sözleşmenin imzalanmasının ve projenin uygulanması ile eş finansman konusundaki gereksinimlerin karşılanmasının görüşülmesini, projenin sunulması durumunda Belediye Başkanımız Aslan ATAN’ın kurumumuzu temsile, ilzaman ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi

Borçka’da yaşanabilir mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre amacıyla, Kent Merkezini turizmde bir değer olarak ön plana çıkarabilmek hedefiyle yöresel mimari özellikler göz önünde bulundurulacak şekilde, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (DOKA’ya), Belediyemizce’ Borçka Kent Merkezi Kentsel Tasarım Projesi’ başlıklı proje sunulmasının ve başarılı olunması durumunda sözleşmenin imzalanmasının ve projenin uygulanması ile eş finansman konusundaki gereksinimlerin karşılanmasının görüşülmesini, projenin sunulması durumunda Belediye Başkanımız Aslan ATAN’ın kurumumuzu temsile, ilzaman ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi.

Belediyemizde çalışmakta olan 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamındaki personelin  2018 yılında ödenmesi ön görülen  yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarının Bakanlar kurulunca tespit edilen oranlar üzerinden ödeme yapılmasına; oybirliği ile  karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Belediye Başkanı Aslan ATAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. 06.03.2018

 

 

Aslan ATAN                                          Mehtap ŞENTÜRK                                       Hüseyin ÇAKIR

Meclis Başkanı                                                    Üye                                                          Üye

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window