Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Kasım Ayı Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 01.11.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

 

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- 2023 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi,

4- İmar Komisyonuna Havale Edilen İmar Plan Değişikliğininin Görüşülmesi,

5- Belediye Sınırlarının Belirlenmesinin Görüşülmesi,

6- 2023 Yılı Gelir Tarifesinin Belirlenmesinin Görüşülmesi

7- Kapanış.

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda  tüm   üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Ekim 2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

 

Gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi Celal KILIÇ ; Saygınlar Peyzaj Harf. İnş. Nak. ve Tic. Ltd. Şti ve Özdemirler İşortaklığı tarafından yapımına devam edilen alt yapı nedeni ile  bozulan üst yapı için kilit parke alımı ile ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu.

 

Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.,

 

Gündeme alınan, Saygınlar Peyzaj Harf. İnş. Nak. ve Tic. Ltd. Şti ve Özdemirler İşortaklığı yüklenimi altında yapımı devam eden Borçka (Artvin) içme suyu, yağmur suyu kanalizasyon imalatlarının yapımı esnasında  bozulan üst yapının kilit kaplama parke imalatlarının muhtelif mahallelerde 8 cm kalınlığında 35.000 m2 kilit parke imalatının yapılması için İller Bankası tarafından işe dahil edilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.

2023 Mali yılı  Bütçesi Belediyemiz Encümeni tarafından incelendikten sonra Meclis’e , Meclis tarafından Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilen bütçe tasarısının plan ve bütçe  komisyonunca  rapor haline getirilip meclise sunulan;

 

2023 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNE

46-08-07-02 Özel Kalem Müdürlüğü birimi için: Personel giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu pirim giderleri mal ve Hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 3.644.300,00 TL

31-01Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Birimi için: Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu pirim giderleri mal ve hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 669.987.00 TL

32-01 Mali İşler Müdürlüğü biriminin genel kamu hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, Faiz Giderleri, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 4.516.662,50 TL

34-01 Zabıta Amirliği birimi için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 1.033.000,00 TL

39-1 Fen İşleri Müdürlüğü biriminin genel kurum hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 28.713.956,67TL

39.04.09 Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı,Sınıflandırmaya girmeyen temel araştırma hizmetleri İçin ,yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 6.123,35TL

39.05.01 Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı, Atık Yönetimi Hizmetleri için yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 4.480,50 TL

39.06.02 Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Toplum Refahı Hizmetleri için, yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 2.987,00TL

42-01 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetleri için. Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için 383.001,49 TL

42-10 Kültür ve Sosyal İşler Müdrlüğüne bağlı Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri için: Mal Hizmet Alım Giderleri, Yedek Ödeneklere ait fonksiyonlara 15.000,00 TL

46-01 Kütüphane Müdürlüğü hizmetleri için:  Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri 332.000,00 TL

48-01 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmetler için: Personel giderleri,  Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için 414.000,00 TL

55-01 Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri için: Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri için: 264.501,49 TL

Toplam            40.000.000,00.TL ödenek konulduğu görüldü.

 

2023 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ’NE

01-       Vergi gelirleri’nin;

02-Mülkiyet üzerinde alınan vergiler bölümüne                                                404.000,00  TL

03-Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bölümüne                                                 1.030.000,00  TL

06-Belediye harçlar bölümüne                                                                       1.269.615,98  TL

09-Başka yerde sınıflandırılmayan bölümüne                                                      5.066,02  TL

 

            03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

01-Mal ve Hizmet satış gelirleri                                                                       1.281.887,52 TL

06-Kira gelirleri                                                                                                1.218.106,62 TL

09-Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                                                                 18.000,00TL

 

            04-Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

02-Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yard                  7.722,22 TL

04-Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar                               2.931.000,00  TL

 

            05-Diğer gelirler

01-Faiz gelirleri bölümüne                                                                               2.003.042,66  TL

02-Kişi ve kurumlardan alınan paylar                                                            29.592.722,85  TL

03-Para cezaları bölümüne                                                                                130.205,00  TL

09-Diğer çeşitli gelirler                                                                                          21.545,00  TL

 

            06-Sermaye Gelirleri

01-Taşınmaz satış gelirleri                                                                                    18.830,23  TL

02-Taşınır satış gelirleri                                                                                          68.255,90 TL

 

olmak üzere toplam 40.000.000,00 TL gelir tahmini öngörüldüğü anlaşıldı.

 

Gelirler Gider bütçe üzerindeki görüşmeler incelemeler ve tespitlerden sonra her maddeler  için ayrı ayrı  yapılan oylama sonucunda 2023 yılı gelir gider bütçesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

 

2023 Mali yılı bütçesinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda 40.000.000,00.TL gider, 40.000.000,00.TL gelir olmak üzere tahmin edilen Borçka Belediyesi 2023 Mali Yılı bütçesinin kabulüne ve 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanmasına, Gelir bütçesinin oluşturan gelir türlerinin 2023 yılı rayiçlerine ilişkin ayrı bir cetvel hazırlanarak Bütçeye eklenmesine ve birlikte uygulanmasına; Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 01.11.2022 tarihli birleşimde

 

Oy birliği  ile  kabul edildi.

 

 

Gündemin 4. maddesine geçildi.

151 ada 10 Parsel nolu taşınmaz için 04.10.2022 Tarih ve 46 nolu Meclis kararına göre İmar Komisyonuna havale edilen  rapor doğrultusunda;

1/1000 Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-08316425 olan) ve 1/5000 Nazım İmar Planı (Plan İşlem Numarası NİP-08277814 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu oy birliği ile reddine karar verilmiştir.

Belediye Meclisince komisyon raporu oylamaya sunuldu, oylama sonucu Hasan GÖKDEMİR’in red oyu, Ziya ŞAN ve Nusret YILDIZ’ın çekimser oyu , diğer üyelerinse kabul oyu verdiği görülerek İmar Komisyonu raporu;

Oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Gündemin 5. maddesine geçildi.

 

Borçka Belediye Meclisinin 02.11.1993 tarih ve 01 sayılı kararı gereği Belediye Meclisince belirlenen ve Borçka Kaymakanlık Makamınca onaylanan Borçka Belediye sınırlarına ait Meclis Kararının 25.000 ölçekli çevre düzen planı ve kadastrol haritanın işlenmesine  ;

 

Belediyemiz Meclisince oybirliği ile karar verildi.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 59 Maddesi uyarınca  Belediyemiz birimlerince  hazırlanan  2023 yılı gelir tarifesi  , Belediye Meclisince yapılan inceleme sonucunda ;

 

Oy birliği ile kabul edildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window