Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 03.11.2020 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

 

GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu,

3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4- Plan Bütçe Komisyonu Tarafından Meclise Sunulan 2021 Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi

5-  İmar Komisyon  Raporunun  ( Özer YILDIRIM , Avni ATAN, Sebahat ŞENTÜRK, Remziye ATASARAL ve Fevziye SARIAHMETOĞLU’nun ortaklaşa vermiş oldukları   Borçka İlçesi Yeniyol Mahallesi F47a14c1d pafta 262 ada 3,4,5,6 parsellerin  İmar Plan değişikliği )   Görüşülmesi,

6- Necati GÜNEŞ’in Dilekçesinin Görüşülmesi ( 163 Ada 34 Parsel numaralı 5.49 m2 Yoldan İhtas’dan Oluşan Belediye Hissesinin Satışı )

7- Borçka Şoförler ve Otomobilciler Odası Minibüs Dolmuş Ücret Tarifesi Hakkındaki Yazısının Görüşülmesi

8-  Kapanış

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda tüm  üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ekim  2020 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündem dışı söz alan Belediye ve Meclis Başkanı Ercan ORHAN Belediyemiz 2020 yılı Yatırım Programımızda yer alan projelerin  finansmanı için Acarlar İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. ve  Dost İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketleri sahibi  İlçemiz nüfusuna kayıtlı İş İnsanı İsmet ACAR’dan toplam 5.000.000.00. TLşartlı bağış yardım talebi  ile ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.  .

Gündem dışı tekrar söz alan Meclis Başkanı Ercan ORHAN İlçemizde başlamış olan altyapı çalışması ile birlikte tekrar kazı çalışması yapılmaması adına İlçemize Doğalgaz Dağıtım Hattının dahil edilmesi ile ilgili başvurunun   gündeme alınıp alınmaması  oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına;

Oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis Üyelerinden Hamit ATALAY gündem dışı söz alarak, Sinop İli Ayancık İlçesi nüfusuna kayıtlı  Uğur ÖZÜNLÜ adlı kişinin  İlçemize yapmış olduğu yardımlardan dolayı Fahri Hemşehrilik Beratının verilmesi ile ilgili konunun  gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu konunun gündeme alınması; oybirliği ile karar verildi.

Gündeme alınan maddenin  görüşülmesi sonucu; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10. Maddesinin 1/(ç) ve (d) fıkralarında belirtilen işlerde kullanılmak üzere Acarlar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘den 1.500.000(Birmilyonbeşyüzbin)TL, Dost İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ den 3.500.000(üçmilyonbeşyüzbin)TL olmak üzere toplam 5.000.000 (Beşmilyon) TL’ nin ilçemiz nüfusuna kayıtlı iş insanı İsmet ACAR’ ın belirtilen iki şirketinden şartlı bağış yardımının talep edilmesi ile ilgili 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (g) fıkrası gereği kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Doğalgaz Dağıtım hattının İlçemize dahil edilmesi için 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasa Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70. maddesi uyarınca;

            1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Akmercan Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesi halinde;

            2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili Belediye ile müşterek hareket edilmesine,

            3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

  1. a) Lisansında ki süre ve iş programına uygun olarak Borçka Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
  2. b) Borçka Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği dağalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Belediyemiz görev ve yetkili alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb. ) harfiyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,
  3. c) Borçka şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin;
  4. d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi

Gündeme alınan , Sinop İli Ayancık İlçesi nüfusuna kayıtlı Uğur ÖZÜNLÜ adlı kişiye, İlçemize yapmış olduğu yardımlardan dolayı  Belediye Kanunun 18. maddesi (r) fıkrası gereği Fahri Hemşehrilik beratının verilmesine;

Oybirliği ile karar verildi

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

2021 Mali yılı  Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e , Meclis tarafından Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilen bütçe tasarısının plan ve bütçe  komisyonca  rapor haline getirilip meclise sunulan;

 

                        2021 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ’NE

46-08-07-02 Özel Kalem Müdürlüğü birimi için: Personel giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu pirim giderleri mal ve Hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 799.293,50 TL

31-01Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Birimi için: Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu pirim giderleri mal ve hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 170.669,37TL

32-01 Mali İşler Müdürlüğü biriminin genel kamu hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 864.409,05TL

34-01 Zabıta Amirliği birimi için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 309.884,11 TL

39-1 Fen İşleri Müdürlüğü biriminin genel kurum hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 12.415.963,64 TL

42-01 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetleri için. Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için 51.669,99 TL

46-01 Kütüphane Müdürlüğü hizmetleri için:  Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri 151.228,13 TL

48-01 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmetler için: Personel giderleri,  Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için 214.880,72 TL

55-01 Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri için: Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri için: 22.001,49 TL

Toplam            15.000.000,00.TL ödenek konulduğu görüldü.

 

                        2021 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ’NE

01-       Vergi gelirleri’nin;

02-Mülkiyet üzerinde alınan vergiler bölümüne                                               509.613,26 TL

03-Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bölümüne                                       369.525,00 TL

06-Belediye harçlar bölümüne                                                                         484.292,43 TL

09-Başka yerde sınıflandırılmayan bölümüne                                                     5.066,02 TL

03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

01-Mal ve Hizmet satış gelirleri                                                                      1.276.332,52 TL

06-Kira gelirleri                                                                                                  573.056,62 TL

09-Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                                                                 7.725,00 TL

04-Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

02-Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yard              15.447,22 TL

04-Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar                                 256.065,53 TL

05-Diğer gelirler

01-Faiz gelirleri bölümüne                                                                                  13.042,66 TL

02-Kişi ve kurumlardan alınan paylar                                                        10.537.080,00 TL

03-Para cezaları bölümüne                                                                               218.590,32 TL

09-Diğer çeşitli gelirler                                                                                         51.545,00 TL

 

06-Sermaye Gelirleri

01-Taşınmaz satış gelirleri                                                                                403.830,23 TL

02-Taşınır satış gelirleri                                                                                      259.014,02 TL

08-Alacaklardan tahsilat

01-Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne                                                           19.774,17 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00. TL gelir tahmini öngörüldüğü anlaşıldı.

Gelirler Gider bütçe üzerindeki görüşmeler incelemeler ve tespitlerden sonra her maddeler  için ayrı ayrı  yapılan oylama sonucunda 2021 yılı gelir gider bütçesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2021 Mali yılı bütçesinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000,00.TL gider, 15.000.000,00.TL gelir olmak üzere tahmin edilen Borçka Belediyesi 2021 Mali Yılı bütçesinin kabulüne ve 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmasına, Gelir bütçesinin oluşturan gelir türlerinin 2021 yılı rayiçlerine ilişkin ayrı bir cetvel hazırlanarak Bütçeye eklenmesine ve birlikte uygulanmasına; Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 03.11.2020 tarihli birleşimde oy birliği  ile  kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 06.10.2020  tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen  Özer YILDIRIM ve Hissedarlarının’in ortaklaşa vermiş oldukları dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP- 08498268 olan)Özer Yıldırım ve Hissedarlarıtarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli Borçka İlçesi Merkez Mahallesi Sınırlarında bulunan 262 ada3-4-5-6  parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması0,136 ha alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan Borçka ilçe merkezinin kuzeyinde ve 0,30 km uzakta bulunmaktadır. Alan Çoruh nehrine kuzey yönünden yaklaşık 50 m mesafededir. Planlama alanı içerisindeki parseller özel mülkiyete aittir.

Mevcut yapılaşma doğrultusunda emsal hesabına göre toplam 4428 m2 inşaat alanına sahip iki bina yerine aynı inşaat alanı hakkı saklı kalmak kaydıyla alt yola cepheli 8 katlı bina yapılmasına yönelik mevcut imar planında yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ön görülmüştür. Nihayetinde üst kotta yapılacak bina yerine alt kotta yapılan bina ihtiyacı olan otoparklar karşılanması istenmektedir. Toplamda 4428 m2 inşaat alanı olan brüt inşaat alanı 125 m2 olan ortalama daire büyüklüğünden yaklaşık 35 adet konut bağımsız bölümü oluşmaktadır. Parsel maliklerinin tekliflerinde toplamda ortak alanlarla beraber yaklaşık 6370 m2 inşaat alanı talep edilmektedir. 35 adet nitelikli bağımsız bölüm oluşturulması planlanmaktadır.

Borçka Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP- 08498268 olan) plan değişikliği teklifi yapılan değerlendirme sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Necati GÜNEŞ’in 23.10.20202 Tarih ve 1370 Sayılı Meclisine  havale edilen dilekçesinin görüşülmesi sonucu;  Borçka Gündoğdu Mahallesi Gündoğdu Mevkii 163 Ada 34 parsel  141,86 yüzölçümlü taşınmazın  136,37 m2 si Necati GÜNEŞ’in, 5.49 m2  yoldan ihdastan oluşan Belediye Başkanlığına ait arsanın büyük hisse sahibi Necati GÜNEŞ’e fiyat tespit komisyonu tarafından   belirlenen m2 birim fiyatı üzerinden, satışın yapılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemin 7. maddesine geçildi.

Borçka Şoförler ve Otomobilciler  Odasının 27.10.2020 Tarih ve 1394 Sayılı yazı  Belediye Meclisine  havale edilen,  Minibüs dolmuş ücret tarifesinin artış talebi değerlendirilerek;

Belediye Başkanlığı  tarafından ihale edilen Borçka Belediyesi dolmuş hattı ücret tarifesinin Öğrencilere 1.50 TL Sivillere 2,50 TL olan ücretin arttırılarak, Öğrencilere 2.00 TL Sivillere 3.00  TL olarak, Kararın Tebliğ tarihinden sonra uygulanmasına;

Oy birliğiyle karar verildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window