05.11.2019 MECLİS KARARLARI

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Kasım birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 05.11.2019 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM      :

1- Açılış ve yoklama,

2- Saygı duruşu,

3- Bir Önceki Toplantı Tutanakların sunumu,

4- Plan Bütçe komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesi,

5- Plan ve Bütçe Komisyonunda havale edilen GSM Baz İstasyonları ve fiber optik alt yapı  veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin ücret tarifesinin görüşülmesi,

6- Burhan ARİFAĞAOĞLU’nun Yeniyol Mahallesi 179 Ada 6 Parselin imar plan değişikliği ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi,

7- Borçka Şoförler ve Otomobilciler Odasının taksi durak yerleri ile ilgili yazısının  görüşülmesi,

8- İç Anadolu Belediyeler Birliğinden yardım talebinde bulunulması,

9-Kapanış.

Gündemin 1. Maddesi Gereği

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Nurhan KOÇAL’ın mazeret belirterek toplantıya katılmadığı diğer üyelerin katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine Gereği.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ekim 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Erkan NAVDAR’ın 04.11.2019 tarih 381 sayılı Gündoğdu Mah. F47a14d3b  163 Ada 9, 10,19 Parsel plan tadilatı ile ilgili dilekçesi gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Borçka ilçesi Gündoğdu mahallesi 163 ada 9,10,ve 19 parsellerine ait 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan değişikliği yapılmasına ilişkin dilekçesi imar komisyonuna sevk edilmesine, oy birliği ile karar verildi

2020 Mali yılı  Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e , Meclis tarafından Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilen bütçe tasarısının plan ve bütçe  komisyonca  rapor haline getirilip meclise sunulan;

2020 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ’NE

46-08-07-02 Özel Kalem Müdürlüğü birimi için: Personel giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu pirim giderleri mal ve Hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 812.844,85 TL

31-01Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Birimi için: Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu pirim giderleri mal ve hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 116.192,25TL

32-01 Mali İşler Müdürlüğü biriminin genel kamu hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 398.918,50TL

34-01 Zabıta Amirliği birimi için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 191.969,14 TL

39-1 Fen İşleri Müdürlüğü biriminin genel kurum hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 8.009.911,51 TL

42-01 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetleri için. Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için 110.528,91 TL

46-01 Kütüphane Müdürlüğü hizmetleri için:  Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri 118.652,68 TL

48-01 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmetler için: Personel giderleri,  Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için 151.712,22 TL

55-01 Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri için: Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri için: 89.268,94 TL

Toplam            9.999.999,00.TL ödenek konulduğu görüldü.

2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ’NE

01-       Vergi gelirleri’nin;

02-Mülkiyet üzerinde alınan vergiler bölümüne  339.742,17 TL

03-Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bölümüne  246.350,00 TL

06-Belediye harçlar bölümüne                                                                       211.327,32 TL

09-Başka yerde sınıflandırılmayan bölümüne                                                    3.377,34 TL

03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

01-Mal ve Hizmet satış gelirleri  824.742,18 TL

06-Kira gelirleri   427.371,08 TL

09-Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri    5.150,00 TL

04-Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

02-Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yard   10.300,00 TL

04-Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar  170.710,35 TL

05-Diğer gelirler

01-Faiz gelirleri bölümüne 259.528,44  TL

02-Kişi ve kurumlardan alınan paylar 5.716.620,37  TL

03-Para cezaları bölümüne  121.476,88  TL

09-Diğer çeşitli gelirler 172.223,93  TL

06-Sermaye Gelirleri

01-Taşınmaz satış gelirleri 1.305.220,15  TL

02-Taşınır satış gelirleri  172.676,01  TL

08-Alacaklardan tahsilat

01-Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne 13.182,78  TL olmak üzere toplam 9.999.999,00. TL gelir tahmini öngörüldüğü anlaşıldı.

Gelirler Gider bütçe üzerindeki görüşmeler incelemeler ve tespitlerden sonra her maddeler  için ayrı ayrı  yapılan oylama sonucunda 2020 yılı gelir gider bütçesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2020 Mali yılı bütçesinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda 9.999.999,00.TL gider, 9.999.999,00.TL gelir olmak üzere tahmin edilen Borçka Belediyesi 2020 Mali Yılı bütçesinin kabulüne ve 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmasına, Gelir bütçesinin oluşturan gelir türlerinin 2020 yılı rayiçlerine ilişkin ayrı bir cetvel hazırlanarak Bütçeye eklenmesine ve birlikte uygulanmasına; Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 05.11.2019 tarihli birleşimde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

Belediyemizin tasarrufunda veya tasarrufunda bulunan taşınmazları kullanan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin ücretlendirilmesi için ekteki ücret tarifesinin belediyemizce uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür, şeklindeki   28.10.2019 Tarih ve 2313 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi sonucunda; raporda belirtilen ücret tarifelerinin kabulüne yapılan açık oylamada oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Burhan ARİFAĞAOĞLU’nun 30.10.2019 Tarih ve 374 Sayılı  Yeniyol Mahallesi 179 Ada 6 Parsel İmar Plan değişikliği ile ilgili dilekçesinin görüşülmesine sonucu; İmar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesine Borçka Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının 08.10.2019 tarih ve 67 sayılı dilekçenin görüşülmesi geçildi:

İlçemizde faaliyet gösteren merkez taksi durağına bağlı bulunan araçlar için Belediye Başkanlığına ait İsmet Acar  Turist Aktarma ve Sosyal Tesisinde  2 araçlık, Borçka Devlet Hastanesi civarında 2 araçlık, Gündoğdu Mahallesi Adliye civarında 1 araçlık, Acarlar Meslek Yüksek Okulu civarında 1 araçlık  şekilde yer tahsisinin yapılmasına ayrıca  İlçemizde trafik yoğunluğu nedeniyle faaliyette bulunan diğer araçlar için durak dışı yer tahsisi talebi  uygun görülmediği;  Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesine geçildi.

İç Anadolu Belediyeler Birliğinden yardım talebinde bulunulması görüşmeye açıldı. Meclis Başkanı yapılan görüşme sonucunda yardım yapılabilecek malzeme ve ekipmanlara ait açıklamalarda bulundu. Meclis üyelerinden yardım talebine ait önerilerini belirtmelerini istedi.Yapılan değerlendirme sonucunda, öncelikli olarak ihtiyacımız olan çocuk oyun grupları, park ve bahçe malzemeleri, kilit parke taşı, geri dönüşüm ayrıştırma ve çöp kutuları, oturma bankları ,makina parkımızın ihtiyacı olan hizmet aracı yardım talebinde bulunulmasına, ayrıca festival ve diğer etkinliklerde kullanılmak üzere maddi yardım olarak katkı sağlanması bakımından hizmetlerin yürütümü için ihtiyaçlarımız yönünde alınan kararımızın İç Anadolu Belediyeler Birliğinin uygun görüşlerine sunulmasına;

Gereği için kararın bir örneğinin İç Anadolu Belediyeler Birliğine ve Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğ edilmesine  oy birliği ile karar verildi.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window