Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Eylül birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.09.2018 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Yoklama,

2 – Saygı Duruşu,

3 – Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,

4 – 2019 Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi,

5 – İmar Komisyonuna havale edilen 153 ada 15,17,43 ve 44 Parselde Halk Eğitim Merkezi Amaçlı Plan Değişikliğinin Görüşülmesi.

6 – Kapanış,

 

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda   Mehtap ŞENTÜRK  Mazeret belirterek, Atila SAV’ın mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı  diğer    üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Ağustos 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

2019 Yılı Bütçe Tasarısı Belediye Birim Müdürlüklerince hazırlanıp üst yöneticiye sunulan, Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi görüşülmek üzere  encümene sunulmasına ;

Oy birliği ile karar verildi

Gündemin 5. maddesi

17.08.2018 Tarih ve 45 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 153 ada 15,17,43 ve 44 Parselde Halk Eğitim Merkezi Amaçlı Plan Değişikliğinin imar komisyonu raporunun görüşülmesi sonucunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı Genelgesine istinaden plan işlem numarası UİP-6830,11 olan ve Mesut YÜKSEL tarafından düzenlenmiş planlama alanı, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı Artvin ili, Borçka ilçesi, Gündoğdu mahallesi, 153 ada, 15,17,43 ve 44 numaralı parselleri kapsamaktadır. Halihazırda toplamda 1802,12 m2 yüzölçümlü taşınmazların üzerinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası bulunmakta olup planlama alanı Kentsel Yerleşme Alanı lejantında, 153 ada 15,43 ve 44 parselleri Halk Eğitim lejantında, 153 ada 17 parsel ayrık nizam 10 katlı Konut Alanı olarak ayrılmıştır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 153 ada 15,17,43 ve 44 numaralı parsellerde yapılması düşünülen tesisler ile alakalı mevcut planda konut alanına tahsisli olmasından eğitim tesisleri yapılabilmesi için tahsis değişikliği yapılması planlanmıştır. Söz konusu parsellerde bulunan binalar yıkılıp yerine Borçka Halk Eğitim Merkezi binası yapılması planlanmakta olup oluşturulan ala Resmi Kurum Alanı için E=2, Yükseklik=Serbest olarak belirlenmiş ve parsel çekme mesafeleri konulmamıştır.Plan değişikliği teklifinin kabul edilmesine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

Aslan ATAN                               Mehtap ŞENTÜRK                     Hüseyin ÇAKİR

Meclis Başkanı                                  Üye                                                   Üye

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window