Duyurular|

 • Mülkiyeti Borçka Belediyesi’ne ait Artvin Borçka İlçesi Merkez Mahallesi, 102 ada, 10 numaralı 799,82 m2lik parsel, f47a14c4a pafta ve bu parsel üzerinde bulunan blok nizam 8 kat imar durumlu toplam inşaat alanı 3750 m2 olan 5 katlı bina 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF (ARTIRMA) usulü ile satılacaktır.
 • Taşınmazın muhammen bedeli 10.596.375,00₺ ( On Milyon Beş Yüz Doksan Altı Bin Üç Yüz Yetmiş Beş Lira)olup, geçici teminatı 317.891,25₺ (Üç Yüz On Yedi Bin Sekiz Yüz Doksan Bir Lira Yirmi Beş Kuruş) ’dur. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde;  resmi vergi ve harçlar ile ihale bedelinin tamamını ödemek zorundadır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilecektir.
 • İhale; 15.03.2022 Salı günü saat 14:30’da Borçka Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
 • İdari Şartname Borçka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beş yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.
 • İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
 1.   a) İsteklinin Kimliği
 2. b) İkametgâh Belgesi
 3. c) Tebligat için adres beyanı
 4. d) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu
 5. e) İhaleye katılacak Tüzel Kişi ise; İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği
 6. f) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise ihale konusu işe ilişkin ihaleye katılmak, teklif vermek, belge sunmak, belge imzalamak, teminat yatırmak huşularını içeren noterde düzenlenmiş yazılı vekâletname,
 7. g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (Bu belgeler her bir ortak için aranacaktır.)
 8. h) Teklif mektubu (2886 sayılı kanunun 37.maddesine uygun)

ı)Şartname satın alındığına dair belge

 • 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar
 • Borçka Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair belge (Mali İşler Müdürlüğünden temin edilcektir.)
 • İhale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamalarında doğabilecek her türlü resim, vergi, harç ve mali yükümlülükler, noter tasdik masrafı ve her türlü işletme giderleri ihaleyi kazanana aittir.
 • 8-İhale konusu Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarfını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte idari şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
 • İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window