Duyurular|

T.C. BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan 2 (iki) adet araç 1(bir) adet iş makinası  taşınır hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Borçka Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.
1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 01.06.2020 – Pazartesi günü, Aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

S.No Araç Bilgileri Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İHALENİN                 Tarihi Ve Saati
1 Fatih Marka Damperli Kamyon 1998 model Plaka No:08 AH 742 20.720,00 TL 621,60 TL 01.06.2020 14:00
2 İveco Marka Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 2001 model Plaka No: 08 AE 390 25.640,00 TL 769,20 TL 01.06.2020 14:15
3 Hidromek Marka Kazıcı-Yükleyici İş Makinesi 2011 Model 115.580,00 TL 3.467,40 TL 01.06.2020 14:30

2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Borçka Belediye Başkanlığı İhale salonu
3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü
4) İhale şartnameleri: Borçka Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.Tel:4664151033
5)ŞartnameBedeli:250,00 -TL.
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1-Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus cüzdan süreti (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat belgesi
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) Şartname alındı belgesi
j) Borçka Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
7) Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir..
10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

0 Paylaşımlar

Comments are closed.

Close Search Window